ÅU KUN, Kunsthistorie 1800-1960 (efterår 2018)

Kursusindhold

Kurset omhandler maleri og andre visuelle udtryksformer fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner. Kurset er opbygget af et hovedforløb centreret omkring moderne billedkunst, samt et delforløb som omhandler fotografiets og filmens fremkomst og indflydelse på kunsthistorien.

Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden 1800-1960 og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv. I hovedforløbet bliver fokus lagt på den vestlige kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige popkunst og modernismens institutionaliseringer. Særligt vil udviklingen fra figuration til abstraktion samt vekselvirkningerne mellem æstetiske og praksisorienterede positioner spille en central rolle for forløbet.

Kursets delforløb om fotografi og film vil give anledning til analyser og diskussion af teknologiens rolle i moderniteten og således belyse sammenhængene mellem industrialisering og kunst, reproduktion og repræsentation i det 19. og 20. århundrede. Hermed vil analysen af modernismens hovedværker blive sat i perspektiv i forhold til samtidige udviklinger og forandringer i de europæiske samfund og dermed skabe forståelse for den moderne kunsts stadige nybrud og konstante afsøgning af nye udtryksmuligheder.

 

 

Engelsk titel

Free subject

Forelæsninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24