KK, Kultur til forhandling: Lokale og globale processer (E18)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på, hvordan mennesker i forskellige egne af verden skaber og forhandler kulturel identitet og tilhørsforhold, og hvordan kulturel identitet ændrer sig over tid. Kurset inddrager både empiri og teori og er en introduktion til anvendelsen af nogle af de nyere kulturbegreber og former for kulturanalyse inden for samfunds- og kulturvidenskaberne. Undervisningen sigter på at opøve en kritisk refleksion i forhold til studiet af komplekse kulturelle forhold i moderne samfund. Vi vil diskutere de relationer, der eksisterer mellem mennesker, værdier og informationer i en globaliseret verden, og se på hvordan globale strømninger omsættes og fortolkes lokalt. Kurset har således vægt på moderne kulturteoretiske analyser af identitet og kulturel kompleksitet. Dette bliver belyst gennem konkrete temaer som f.eks. medier, magt, konsumvarer, migration, urbanitet, etniske konflikter eller nationalisme.

Engelsk titel

Culture negotiated: Local and global processes

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007-ordning eller

Studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008-ordning

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionsvidenskab 2018-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionshistorie, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionshistorie 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Religionssociologi, 2008-ordningenKurset henvender sig til BA-tilvalgsstuderende og valgfagsstuderende, men KA-studerende uanset studieretning er også velkomne og vil få pensum og eksamen på overbygningsniveau.

Målbeskrivelse

Komparative Kulturstudier BA tilvalg 2007-studieordning:
Aktuelt emne A (fagelementkode HKKB10051E)
Aktuelt emne B (fagelementkode HKKB10061E)

Komparative Kulturstudier KA tilvalg Komparative Kulturstudier 2008-studieordning:
Aktuel emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03251E)
Aktuel emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03261E)

Religionsvidenskab BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB00061E) 
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E) 
Bachelorprojekt (fagelementkode HRVB00091E)

Religionsvidenskab gymnasierettet tilvalg, 2015-ordningen:
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelemendtkode HRVB10121E)

Religionsvidenskab BA tilvalg 2016-studieordning:
Valgfrit område (fagelementkode HRVB10181E)

Religionsvidenskab KA 2018-ordning
Religionssociologisk specialisering B (fagelementkode HRVK03101E) 
Religionshistorisk specialisering B (fagelementkode HRVK03111E) 
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

Religionshistorie KA 2017-ordning:
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

Religionshistorie KA 2008-studieordning:
Speciel Religionshistorie valgfag A (fagelementkode HRHK03661E)  
Speciel Religionshistorie valgfag B (fagelementkode HRHK03671E)

Religionssociologi KA 2017-ordning
Frit valgt emne (fagelementkode HRVK03131E)

Religionssociologi KA 2008-studieordning:
Særligt studeret område 1 (fagelementkode HRSK03431E)  
Særligt studeret område 2 (fagelementkode HRSK03491E)  
Særlig studeret område: religion og politik (fagelementkode HRSK03441E)  
Særlig studeret område: regional religionssociologi (fagelementkode HRSK03481E)  
Formidling (fagelementkode HRSK03471E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.

Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående fagelementer kandidatniveau i Komparative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370
  • Forelæsninger
  • 42
  • Vejledning
  • 0,5
  • Total
  • 412,5