KK, Organisationsfokus ved projektorienteret forløb (E18)

Kursusindhold

Dette element henvender sig udelukkende til studerende, som er i et projektorienteret forløb (praktik), og som sideløbende ønsker at arbejde analytisk med den organisation, de er i praktik i. Når ’Organisationsfokus ved projektorienteret forløb’ (15 ECTS) sammensættes med ’Projektorienteret forløb’ (15 ECTS) betyder det, at man kan være et halvt år i praktik og få 30 ECTS. 

Engelsk titel

Organisational focus in relation to academic internship

Uddannelse

KA tilvalg 2008-studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier

Tilvalgsstuderende (KA) på og uden for Humaniora.

Målbeskrivelse

KA tilvalg 2008-studieordning:
Aktuel emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (fagelementkode HKKK03261E)

Den studerende får vejledning til opgaven i løbet af praktikken. Tages ’Organisationsfokus ved projektorienteret forløb’ om efteråret anbefales det på det kraftigste, at man følger undervisningen i ’Organisationsforståelse’ som er et delelement i Aktuel Tematisk Problemstilling. Din vejleder vil tilmelde dig, hvis du ønsker det.

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.

Man skal være i praktik.

Eksamen: Mundtlig sagsfremstilling med efterfølgende dialog på baggrund af en på forhånd afleveret skriftlig synopsis på 5 normalsider. Den studerende skal opgive et petitum på 1500 normalsider.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 409,5
  • Forelæsninger
  • 2
  • Vejledning
  • 1
  • Total
  • 412,5