KK, Projektorienteret forløb 15 eller 30 ECTS (F19)

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt eller privat virksomhed vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt i en kultur- og samfundsvidenskabelig problematik. Under praktikopholdet vil du skulle opnå praktisk erfaring med oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst. I praktikrapporten vil du få erfaring med at beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og praktikarbejdet. Du skal desuden diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en selvvalgt analytisk ramme samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger, og du vil skulle relatere beskrivelserne og diskussionerne i forhold til litteraturen på dit pensum. Typisk vil praktikken kunne vælges inden for enten produkter, service, medier, kulturlandskaber eller aktiviteter knyttet til underholdning, turisme, museumsvæsen, kollektiv erindring eller lignende..

Engelsk titel

Academic internship 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier

 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Praktik A i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (fagelementkode HKKB10131E) 
Praktik B i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (fagelementkode HKKB10141E)

Udvidet praktik A i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (fagelementkode HKKB10181E)
Udvidet praktik B i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (fagelementkode HKKB10191E)

Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne på komparative kulturstudier. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse. Undervisnings- og arbejdsformen vil være projekt- og vejledningsorienteret. Der vil være et par intensive undervisningsdage i starten (metodeorienteret) og midtvejs (analyseorienteret) i forløbet. I forbindelse med rapportskrivning tilbydes vejledning individuelt eller gruppevis.

Se grupperum i Absalon

BA-studerende:
Det Humanistiske Fakultets BA-tilvalgskurser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af et bachelorgrundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelse, førend BA-tilvalget påbegyndes.

Se prøveformer og pensumkrav i studieordningen på http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​komparative_kulturstudier/​

Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal være A) for 30 ECTS mindst 444 timer, svarende til i alt 16 ugers og B) for 15 ECTS mindst 148, svarende til i alt 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder/semestre.

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
For praktik trin for trin, se
https:/​/​intranet.ku.dk/​kulturstudier_tilvalg/​praktiksomtilvalgsmodul/​Sider/​default.aspx

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 21
  • Vejledning
  • 0,5
  • Total
  • 21,5