Projektorienteret forløb, udvidet (tilvalg og valgfag)

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på INF. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at prak-tikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal frem-gå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i over-ensstemmelse med disse krav.

Engelsk titel

Acedemic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Praktikstedets særlige arbejds- og organisationsformer
 • Et specifikt og afgrænset praksisfelt inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til praksisfeltets centrale problemstillinger
 • Forskellige projekttypers og projektværktøjers styrker og svagheder ift. at gennemføre det projektorienterede forløb

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til at under-søge en kompleks og faglig relevant problemstilling i tilknytning til prak-tiskstedet
 • Evaluere det projektorienterede forløb med henblik på målopfyldelse og fremadrettet læring

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på praksisfeltets problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Anvende analytiske og praktiske værktøjer, der understøtter en målrettet håndtering af projektets kompleksitetsfaktorer
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling i et praksisrelateret perspektiv
 • Anvende konkrete indsigter og erfaringer fra ét praksisfelt i forhold til be-slægtede praksisfelter fra det informationsvidenskabelige og kulturformid-lende arbejdsområde.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Deltage i (eller skabe) professionelle arbejdsrelationer og anvende teore-tisk og metodisk viden i praksis ift. at beskrive, analysere og løse fagligt relevante problemstillinger
 • Udarbejde et fagligt relevant undersøgelsesdesign for en problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Selvstændigt styre et komplekst projekt inden for de af praktikstedet af-stukne rammer
 • På baggrund af en selvstændig analyse fremsætte kvalificerede løsnings-forslag i forhold til den konkrete, praksisrelaterede faglige problemstilling
 • Reflektere over anvendeligheden af relevante teorier og metoder ift. den praksisrelaterede problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Indgå i en dialog om projektets resultater og formidle kvalificerede løs-ningsforslag i forhold til en konkret faglig problemstilling inden for det in-formationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Reflektere over sammenhæng mellem egen læring, faglig kvalitet og pro-jektets fremdrift.

Et mindre antal tematiserede workshops og seminarer samt forelæsninger. Projektarbejde. Vejledning og feedback.

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet. Af aftalen skal fremgå, at praktikstedet og den studerende ag-ter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision.
Der skal endvidere udarbejdes en praktikkontrakt mellem den studerende, praktikstedet og IVA i løbet af den første måned af praktikforløbet. Den indgåede praktikkontrakt skal god-kendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolien.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk

Portfolien udgøres af 3 skriftlige opgaver á 7-10 normalsider samt et afsluttende refleksionsnotat på 4-6 normalsider over den studerendes indsigt og læring ift. projektets problemstilling, udvikling og proces. Opgaverne udarbejdes i løbet af projektet og bearbejdes i dialog med vejleder og projektstedet frem til afleveringsfristen.

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolien.

Det skal fremgå af den samlede portfolio, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav. Der skal endvidere udarbejdes en praktikkontrakt mellem den studerende, praktikstedet og IVA i løbet af den første måned af praktikforløbet. Den indgåede praktikkontrakt skal godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 136
 • Forberedelse
 • 670,6
 • Holdundervisning
 • 14,9
 • Total
 • 821,5