Projektorienteret forløb (tilvalg og valgfag)

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på INF. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at prak-tikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal frem-gå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i over-ensstemmelse med disse krav.

Engelsk titel

Acedemic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.
 • Anvende anvendelsesorienteret praksiserfaring fra det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Omsætte teoretisk og metodisk viden i praksis i en praktisk problemstilling eller et praktisk, akademisk arbejdsfelt.
 • Identificere og opstille konkrete, praktiske faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • På baggrund af en selvstændig analyse fremsætte løsningsforslag i forhold til den konkrete, praktiske faglige problemstilling.
 • Anvende relevante teorier og metoder på en problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • Formidle løsningsforslag i forhold til en konkret, praktisk faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde

Projektsamarbejde og praktik.

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.

Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen heraf indgår i en intern evaluering med deltagelse af vejleder og en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation. Evalueringen vedlægges som bilag til projektrapporten.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 15-20 normalsider ved en individuel besvarelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 135
 • Forberedelse
 • 274
 • Holdundervisning
 • 1,8
 • Total
 • 410,8