Videnskultur og -kritik, Konstituerende valg B2

Kursusindhold

En forandret medieverden og en revolutioneret adgang til information sætter i højere grad viden og vidensautoriteter under pres. EU har nedsat en task-force, East Stratcom, der fokuserer på spredning af disinformation, og i de seneste år har begreber som fake news og alternative fakta vakt opmærksomhed. Politiske observatører og debattører udtrykker bekymring for, at vores nuværende videnskultur kendetegnes ved begreber som post-truth og det post-faktuelle. Hvordan kan vi forstå disse tendenser? I dette kursus træder vi nogle skridt tilbage for at undersøge og analysere forskellige begreber om viden og information. Vi skal desuden diskutere og undersøge begrebet kritik i et historisk perspektiv og diskutere, hvordan vi i vores samfund kan bruge kritik som en katalysator for forandring. 

Engelsk titel

Knowledge Culture and Critique, Constituent elective B2

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:
 

Viden om og forståelse af

 • Sociale og kulturelle relationer i forskellige videnskulturer
 • Autoritets-, kritik- og vidensformer
 • Digitalisering af vidensforbrug og vidensformidling.

 

Færdigheder i at

 • Analysere videns- og kritikformer inden for forskellige videnskulturer
 • Analysere videnskulturer og deres vidensforbrug og -formidling.

 

Kompetencer i at

 • Udarbejde en videnskritik af en videnskulturs produktions-, formidlings- og tilegnelsespraksis
 • Planlægge og gennemføre undersøgelser af vekselvirkningen mellem for-midling, tilegnelse og brug af forskellige vidensformer i forskellige videns-kulturer.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for autoritets- og kritikformer i forskellige videnskulturer
 • Kritisk reflektere over videnskulturer, deres vidensproduktion, -forbrug og -formidling.

Holdundervisning fokuseret på diskussioner af teksternes problemstillinger og med oplæg fra studerende, skriveøvelser og ekskursioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Scott Lash: Critique of Information. London: Sage, 2002
 • Frank Pasquale. Black Box Society: the secret algorithms that control money and information. Harvard university press, 2015

 • Karl Mannheim. Essays on the sociology of Knowledge. Ed. By Paul Kecskemeti. Routledge & Kegan, 1952

 • Michel Foucault: Talens forfatning. Hans Reitzels Forlag, 2001.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Den studerende har 10 min. til det mundtlige oplæg, og herefter foregår eksaminationen som en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Der gives 24 timers forberedelsestid.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 8
 • Forberedelse
 • 346,8
 • Total
 • 410,8