Vidensmedier, Konstituerende valg B1

Kursusindhold

Mediers anvendelse i tilegnelse af viden er i stigende grad genstand for interesse. Digitale og sociale medier skaber nye muligheder for læring og formidling, men signalerer også, at selve vidensbegrebet er blevet mere dynamisk. For formidlere og undervisere, der arbejder professionelt med læring og videnstilegnelse, er dette en udfordring. Kurset sætter fokus på teorier om e-reading, literacies, digitale formater m.v. i indkredsningen af det aktuelle læselandskab. Teorier om design, digital didaktik, remix og retorik indgår som eksempler på forskningsbaserede bud på digitale rationaler for læring og kulturformidling. Kurset anskuer disse fremadrettede rationaler som noget, der nødvendigvis må skabes i et samspil mellem analoge og digitale forståelser af viden, medier og vidensmediering. 

Engelsk titel

Knowledge Media, Constituent elective B1

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af

 • Vidensmediernes rolle i nutidens informationssamfund.

 • Digitalisering af medierne.

 • Medieteori og digitalitet og i relation til videns- og kulturformidling.

Færdigheder i at

 • Identificere og analysere digitale mediers funktionalitet.

 • Anvende relevante medieteorier til analyse af konkrete medie-produktioner.

 • Analysere, sammenligne og problematisere medier på et historisk og teoretisk grundlag.

Kompetencer i at

 • Vurdere og evaluere digitalt medieret videns- og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for teorier om vidensmedier og digitalisering.

 • Diskutere og sammenligne forskellige teorier om medier og digitalisering.

 • Analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier til videns- og kulturformidling

 • Kritisk vurdere og diskutere digitalitet, herunder betydningen for nye og gamle medier.

Kurset omfatter bl.a. forelæsninger, mundtlige studenteroplæg, plenum- og gruppe-diskussioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Baron, N. (2015). Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford: Oxford University Press
 • Gitelman, L. (2014). Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents. Durham: Duke University Press
 • Nielsen, H.J., Høyrup, H. & Christensen, H.D. (2011). Nye vidensmedier: Kultur, læring, kommunikation. Frederiksberg: Samfundslitteratur
 • Rustad, H. K. (2012). Digital litteratur - en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 15-20 normalsider + 10 sider pr. studerende udover én.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 234,8
 • Total
 • 410,8