Kulturformidling i en digital tid

Kursusindhold

Kulturformidling i en digital tid handler om at være på forkant med den digitale udvikling og forstå kulturformidling som både oplysning og dannelse, deltagelse og oplevelse. Den digitale omstilling har betydet forandringer i vores kulturelle og sociale omgangsformer, og det gælder naturligvis også kulturformidling. Digitaliseringen har dels gjort det muligt at digitalisere kulturarven og tilgængeliggøre den for borgerne i hidtil uset grad, dels har digitaliseringen, i form af forskellige medieteknologier, skabt nye muligheder for at udvide og berige brugernes møde med kunst og kultur.

Digital kulturformidling er interaktiv og giver dermed mulighed for en legende, deltagende og oplevelsesorienteret tilgang til dannelse og kulturforståelse. Nye digitale medie- og formidlingsformer har nemlig både betydning for den måde brugerne oplever og interagerer med kulturen, og hvordan det fysiske rum kan udvides og suppleres med digitale rum og artefakter som dels kan understøtte en leg eller en fortælling, dels kan udvide beskuerens oplevelses- og erkendelsesrum.

Dette kursus vil introducere til centrale medie-, kultur- og formidlingsteorier, som skal danne grundlag for diskussioner af de muligheder, vilkår og udfordringer, der kendetegner kulturformidlingen i disse år. Kurset vil komme omkring prototyper og digital etnografi i en udforskende tilgang til at begribe digital kulturformidling. Målet med kurset er at give et teoretisk grundlag til at analysere og diskutere konkrete og potentielle formidlingsformer og reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder. Tiden er kommet til at gentænke og nytænke kulturformidling i en digital æra.

Kurset er tilrettelagt med studenteraktivitet. Oplæg, gruppearbejde, og workshop vil indgå som en del af undervisningen. 

Engelsk titel

Cultural Mediation in a Digital Age

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • relevante teorier om nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • udviklingen inden for kulturformidling set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • forskellige aktørers og institutioners vilkår, intentioner og udfordringer med formidling
 • betydningen af krop, rum og materialitet i formidlingssituationen.

 

Færdigheder i at

 • undersøge forskellige aktørers og institutioners formidlingsstrategier i både teori og praksis, herunder anvendelsen af digitale medieprodukter (inkl. mobile og sociale medier) og brugerinddragelse
 • diskutere konsekvenserne af ændrede roller hos forskellige aktører og institutioner
 • analysere, hvad materialitet og socialitet betyder for udførelse og modtagelse af kulturformidling, herunder når fysiske og digitale formidlingsformer blandes i samme rum
 • reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder i relation til formidling og bruger-engagement.

 

Kompetencer i at

 • diskutere kulturformidlingens vilkår og udfordringer i en digital tid
 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • designe, på prototypeniveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over kulturformidlingens udfordringer og udvikling historisk og aktuelt set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • diskutere centrale perspektiver, herunder medie- og formidlingsteorier med relevans for kulturformidling i en digital tid
 • identificere relevante problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • reflektere over styrker og svagheder ved forskellige fysiske og digitale modaliteter anvendt i kulturformidling
 • designe, på prototype-niveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

Forelæsninger, oplæg, gruppearbejde, workshop.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (4 ex)​

 • Huizinga, J. (1963/93). Homo Ludens. Gyldendal.
 • McElroy, K. (2017). Prototyping for Designers. O'Reilly Media.
 • Pink, S. et al. (2016). Digital Ethnography. Sage Publ.
 • Sanderhoff, M. (2014). Sharing is Caring. SMK. 
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 176,8
 • Total
 • 410,8