Undersøgelsesdesign - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Kursets emne er metoder til studier og analyse af kultur og medier. Metoder inden for kultur og medier er kendetegnet ved, at de på refleksiv vis vokser ud af teoridannelser. Kurset introducerer til centrale teoridannelser og metoder inden for Cultural Studies (nye kulturstudier) samt dermed forbundne metoder. Øvrige indsamlings- og analysemetoder til nærmere belysning udvælges i samarbejde med de studerende. Der sættes fokus på de studerendes eget arbejde med at designe en videnskabelig undersøgelse. Inden for temaet vælger de studerende det emne de ønsker at undersøge, og relevante teorier og metoder vurderes og anvendes i relation hertil.

Engelsk titel

Research Design - Culture and Media (elective and constituent)

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • kobling af teori og metode mhp. gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • forskellige typer af indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med fokus på enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”.

Færdigheder i at

 • reflektere over centrale indsamlings- og analysemetoder til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombination af disse, til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Kompetencer i at

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • koble teori og metode til gennemførelse af studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt fokus på kultur og medier

 • vurdere egnede indsamlings- og analysemetoder, og kombinationen af disse, til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • tilrettelægge undersøgelsesdesign til gennemførelse af studier inden for kultur og medier

 • foretage relevante studier inden for informationsvidenskab og kulturformidling med særligt henblik på kultur og medier

Holdundervisning, studenteroplæg, fællesdiskussioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Barker, C. (2012 og senere). Cultural Studies: Theory & Practice. London: Sage Publications

 • Bom, A.K. (2015). Diskursanalytisk metode. Frederiksberg: Samfundslitteratur

 • Jørgensen, M. W. & Phillips, L. (1999 og senere). Diskursanalyse: Teori og metode. Roskilde: Samfundslitteratur

 • Storey, J. (2003). Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. London: Blackwell

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 12-15 normalsider ved en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42,5
 • Eksamen
 • 90
 • Eksamensforberedelse
 • 72,9
 • Total
 • 205,4