Interkulturelle markedsstudier - Stakeholder Relationship Management (Business to Business Sales and Relations Management)

Kursusindhold

Der opnås færdigheder i:

 • Formulere salgsstrategier.

 • Opstille forslag til organisationsstrukturer og HR-programmer til støtte for strategisk funderede salgsaktiviteter.

 • Anvende viden om tillid og kultur til opbygning af kundeloyalitet.

 • Analysere industrielle markeder og beslutningsprocesser i kundernes orga-nisationer og virksomheder.

 • Analysere de interne forudsætninger for, at salgsmålsætning og strategi harmonerer.

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Stakeholder Relationship Management (Business to Business Sales and Relations Management)

Forelæsninger, holdundervisning og casediskussioner.

Bemærk! Dette kursus må kun følges af studerende på Interkulturelle markedsstudier.
Undervisningen finder sted på CBS.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 ns
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75