Interkulturelle markedsstudier - Projektorienteret forløb - udvidet

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• Redegøre for konkrete markedsrelaterede, sproglige og kulturelle problemstillinger i en virksomhed/organisation.

• Gennemskue kommunikationsveje og organisationsformer på en arbejdsplads.

• Analysere forhold på en arbejdsplads ud fra en organisationsteoretisk synsvinkel.

• Reflektere kritisk og selvstændigt over udnyttelsen af den markedsrelaterede, sproglig-kulturelle uddannelse i en konkret erhvervsmæssig sammenhæng.

Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Academic Internship - extended

Gennemførelse af et projektorienteret forløb af mindst 4 måneders varighed og vejledning. Vejledningen vil evt. foregå i grupper.

Anbefalet litteratur: Jørgen Frode Bakka & Egil Fivelsdag: Organisationsteori (6. Udgave). Handelshøjskolens Forlag, København 2014 samt pensum fra det forberedende kursus i august.

Dertil skal du selv finde relevant litteratur til din eksamensopgave.

Studienævnet skal godkende kontrakt og arbejdsbeskrivelse, inden det projektorienterede forløb påbegyndes. Find kontrakten her: https:/​/​intranet.ku.dk/​ikm_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx

Hjemmeopgaven består af to dele, en rapport og et produkt.

Rapporten skal indeholde en redegørelse for hovedfaser i det projektorienterede forløb, herunder de arbejdsfunktioner, eksaminanden har udført.

En udvalgt arbejdsopgave eller opgavetype fra det projektorienterede forløb skal diskuteres i dybden, således at det fremgår, hvorledes eksaminandens baggrund og kvalifikationer har kunnet anvendes i opgaveløsningen, herunder såvel specifikke sproglige kvalifikationer som personlige kompetencer og humanistiske generalistkvalifikationer. Den anvendte litteratur kan omfatte enten:
1. Organisations- og kommunikationsteoretiske elementer, der tillader en diskussion af arbejdspladsen med hensyn til dens kommunikationsmønster, virksomhedskultur og interne kommunikation med særligt henblik på de krav, der stilles til de arbejdsfunktioner, som eksaminanden har stiftet bekendtskab med.
2. Elementer, der perspektiverer specifikke faglige områder eller arbejdsprocesser, der måtte spille en rolle for den studerendes og arbejdspladsens arbejdsområde. Dette kan f.eks. være litteratur om marketing, formidling, interkulturel kommunikation, udvikling eller bistand m.v.

Valget mellem disse fagområder afhænger af karakteren af eksaminandens arbejdsfunktioner, således at eksaminander, hvis arbejde ligger i direkte forlængelse af specifikke faglige kvalifikationer, kan lægge hovedvægten på forholdet mellem disse kvalifikationer og erfaringerne med at bruge dem i praksis. Der skal desuden indgå en redegørelse for beslutningsprocesser i forbindelse med de ressourcer, eksaminanden har kendskab til.
Afsluttende skal der indgå en generel refleksion over det projektorienterede forløb med udgangspunkt i de krav, det har stillet, og eksaminandens forudsætninger for at løse dem.
Produktet kan blandt andet være: Logbog, debatindlæg, kronik, oversættelsesopgave, undervisningsmateriale, udstilling, hjemmesider, pjecer, rapport med mere.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 20-25 normalsider
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk.
Omfang: Hjemmeopgaven består af en rapport på 20-25 normalsider samt et produkt med et omfang tilsvarende mindst 5 normalsider.
Det projektorienterede forløb skal være af en varighed på mindst 4 måneder.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 819
  • Total
  • 819