HIS 60. Munke, monstre og magt: Englands historie 1066-c.1215

Kursusindhold

Modul 5: Bachelorprojekt (5. semester)
Munke, monstre og magt: Englands historie 1066-c.1215
Slaget ved Hastings i 1066 og Vilhelm Erobrerens indsættelse som engelsk konge markerer et skifte i Englands historie, hvor det angelsaksiske kongedømme blev erstattet af en række regenter fra Normandiet og Anjou, og England dermed de næste halvandet hundrede år var tæt knyttet til Frankrig politisk og kulturelt. Vi vil i løbet af dette kursus se på hvordan de normanniske herskere etablerede deres magt, assimileredes i det engelske samfund og udbyggede et omfattende juridisk og administrativt system. I samme periode udvidedes Englands grænser i Irland og Wales, og de engelske herskere havde internationale kontakter gennem bl.a. ægteskaber og deltagelse i korstogene. Englands historie i denne periode byder på et rigt kildemateriale til studiet af både kongemagt og hverdagsliv, kirken og adelen, tro og overtro, sprog og litteratur og Englands internationale relationer.

Nedenstående er eksempler på emneområder, der også kan udvides i tid og rum. Emnerne kan danne grundlag for individuelle projektemner, og selvom kurset tager udgangspunkt i Englands historie 1066-c.1215, kan de studerende vælge at skrive et middelalderhistorisk projekt inden for en bredere tidsmæssig og geografisk ramme. Listen er vejledende, og vi hører gerne fra studerende, der har forslag til emner, vi kan beskæftige os med.

1. Slaget ved Hastings og Normannernes indtog i England.
2. Kongemagt og aristokrati.
3. Ridderidealer og høvisk litteratur.
4. Livets gang for almindelig mennesker.
5. Landbrug og handel/land og by.
6. Kirken som institution og det religiøse liv.
7. Kønsnormer, sex og ægteskab.
8. Uddannelse, sprog og kultur.
9. Tidsopfattelse og omverdensforståelse.
10. Forholdet mellem mennesker og dyr, det monstrøse og det overnaturlige.
11. England og korstogene.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• under vejledning forfatte et selvstændigt skriftligt bachelorprojekt inden for middelalderens historie, der eksemplarisk analyserer et afgrænset historiefagligt emne med udgangspunkt i en klar problemstilling
• placere projektets emne og problemstilling i en videnskabelig og historiografisk kontekst
• udvælge, gengive og analysere historisk faglitteratur og teoridannelser, som er relevante for projektets problemstilling, og som kan bringes i anvendelse i analysen
• udvælge og analysere relevant empiri med metodisk sikkerhed
• klart og præcist sammenfatte og formulere sig skriftligt under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder
• skabe sammenhæng i substans og tekstlig form mellem problemformulering, analyse og konklusion

Engelsk titel

HIS 60. Munke, monstre og magt: Englands historie 1066-c.1215

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning

- Robert Bartlett: England under the Norman and Angevin Kings 1075-1225. Oxford University Press, 2000.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5