HIS 56. Michel Foucault som historiker: Indsigter, kritikere og efterfølgere

Kursusindhold

Modul 3A: Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (3. semester)
Michel Foucault som historiker: Indsigter, kritikere og efterfølgere
Den franske filosof Michel Foucault (1928-84) arbejdede hele sit liv med historiske emner som indgang til erkendelse af verden, samfund og individer. Han beskæftigede sig blandt andet med medicinhistorie, psykiatriens historie, humanioras historie, fængselsvæsnets historie og seksualitetens historie. Hans indflydelse på disse felter, og på historie generelt, har været betydelig, men han har også haft kritikere, der stillede spørgsmålstegn ved hans historiske metoder.

På dette kursus skal vi dels læse uddrag fra hans hovedværker, samt hans mere programmatiske historisk-metodiske skrifter. Vi skal derudover beskæftige os med kritikken af hans teser, og også med hvordan historikere inspireret af Foucault har forsøgt at omsætte hans noget idiosynkratiske metoder til mere stringent historisk forskning.

Kurset vil derudover dreje sig om formidling og formidlingsteori, og i kombination med emnet bliver udfordringen i eksamensopgaven at gøre komplicerede filosofisk-historiske teser alment tilgængelige.

I kan regne med at skulle læse en del til dette fag. Alle der har fulgt kurserne på 1. år på historie skulle være klædt på til at være med.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for centrale dele af Foucaults forfatterskab, hans filosofiske position og tilgang til historie
• redegøre for den historiefaglige kritik af og tilslutning til Foucaults fortolkninger
• diskutere Foucaults fortolkninger kritisk og præcist

Engelsk titel

HIS 56. Michel Foucault som historiker: Indsigter, kritikere og efterfølgere

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

- Poul Rabinow: The Foucault Reader. New York: Pantheon, 1984.

Øvrig tematisk litteratur vil blive lagt på Absalon.

Formidlingsteoretisk litteratur vil blive meldt ud senere.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5