F. ARK Feltarkæologi (BA)

Kursusindhold

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

 • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
 • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.
 • Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.

 

Engelsk titel

F. ARK Field Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende.

Kurset kan kun tages som tilvalg.

Af praktiske årsager kan man som udgangspunkt kun tilmelde sig Tilvalg i Feltarkæologi, hvis man også tilmelder sig tilvalg i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Alle dele af prøven aflægges i samme eksamenstermin, og bestås samlet.
Den skriftlige hjemmeopgave er en redegørelse og refleksion over arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning i relation til det projektorienterede forløb og har et omfang på 10 normalsider (eksklusiv dokumentation og illustrationer). Hjemmeopgaven udføres selvstændigt, men under vejledning af kursuskoordinatoren. Den mundtlige fremlæggelse af det projektorienterede forløb skal vare 20 minutter.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 370
 • Øvelser
 • 37
 • Forberedelse
 • 7
 • Seminar
 • 6
 • Total
 • 420