Engelsk - Introduktion til fremmedsprogstilegnelse (BATV)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for centrale begreber som sprogsyn og sprogtilegnelsessyn
 • forholde sig kritisk til forskellige fremmedsprogstilegnelseshypoteser og – teorier
 • forholde sig kritisk til forskellige teorier om sproglig reception og produktion
 • diskutere disse hypoteser og teorier i forhold til en række undervisningstilgange
 • diskutere de basale faglige problemstillinger i fremmedsprogstilegnelse og fremmedsprogspædagogik på en klar og nuanceret måde 
 • placere dette emne i forhold til bredere faglige sammenhænge, herunder i relation til det danske undervisningssystem
 • diskutere dette emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
 • foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af stofområdet
 • som sprogligt basismål udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt grammatisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret gloseforråd
 • operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi
Engelsk titel

English - Introduction to foreign language acquisition (BATV)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 162,76
 • Total
 • 204,76