DAN; AFLYST Håndskriftstudier: At læse og udgive håndskrevne tekster

Kursusindhold

Kurset giver en bred introduktion til kodikologi, palæografi, videnskabelig tekstudgivelse og boghistorie med særlig fokus på nordiske håndskrifter i københavnske samlinger. Kurset, der undervises på og af de ansatte ved Den Arnamagnæanske Samling (NorS), en af verdens største samlinger af nordiske håndskrifter, har form af forelæsninger på engelsk, workshops, særlige fremvisninger, såvel som besøg på andre samlinger i København (fx Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet). De Arnamagnæanske håndskrifter, hvoraf de ældste er fra 1100-tallet og de yngste fra 1800-tallet, er skrevet på forskellige sprog, islandsk, dansk, norsk, svensk og latin, og dertil på de europæiske modersmål, hvorfor de studerende i valget af det håndskrift, som de arbejder med i kursusopgaverne, har mulighed for fokus på forskellige sprog og perioder (de studerende kan fx arbejde med islandske, danske, latinske eller tyske håndskrifter fra alle perioder). De studerende kan også søge om dispensation til at aflevere opgaver på andre sprog end dansk.

Kurset giver den studerende hands-on erfaring i arbejdet med håndskrifter under vejledning af erfarne specialister, og det giver grundlæggende træning i at bruge håndskriftsamlinger, at lokalisere, identificere og beskrive håndskrifter. Der vil blive lagt særlig vægt på at læse og afkode håndskrifterne (dvs. palæografi, skrifttyper og forkortelseskonventioner i vestlige håndskrifter), og metoder til konsekvent kopiering eller transskription af håndskrifter med henblik på digital eller trykt udgivelse, herunder editionsvidenskabelig teori og metode, tekstkritik m.m.

 

English version

The course provides a broad introduction to codicology, palaeography, scholarly editing and book history, with special focus on the collections of Nordic manuscripts in Copenhagen repositories. Taught on location by the staff of the Arnamagnæan Institute (NorS), University of Copenhagen, which houses one of the world’s greatest collections of Nordic manuscripts, the course comprises lectures in English, workshops, special presentations, as well as visits to other collections in Copenhagen (e.g. The Royal Library and The Danish National Archives). Arnamagnæan manuscripts date from the 12th to the 19th century and are written in a variety of languages such as Icelandic, Danish, Norwegian, Swedish and Latin, as well as continental vernacular languages, hence the course is flexible with respect to the age and language of the manuscripts students choose for their assignments (e.g. students may choose to work on Icelandic, Danish, Latin or German manuscripts from any period). Students can also apply for permission to hand in papers in other languages than Danish.

The course gives students hands-on experience working with manuscripts under the guidance of experienced specialists. It offers its participants basic training in using manuscript collections, finding, identifying and describing manuscripts. Emphasis is placed on the science of reading and decoding manuscripts (i.e. palaeography, the conventions of script and abbreviation in Western handwriting), and the methods of exact copying or transcription of manuscripts for publication digitally or in print, including the theory and history of editorial technique, textual criticism and more.

 

Engelsk titel

Manuscript Studies: Reading and Editing Handwritten Texts

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved en tilfredsstillende gennemførelse af kurset får den studerende viden og praktisk erfaring inden for:
 

 • Palæografi: identifikation og læsning af de skrifttyper, som blev brugt fra middelalderen og frem til tidlig moderne tid (fra den karolingiske minuskelskrift til gotiske skrifttyper), og datering af håndskrifter på grundlag af skrifttypen.
 • Kodikologi: beskrivelsen af middelalderlige og tidligt moderne håndskrevne bøger, deres form, funktion og historie.
 • Tekstkritik: lokaliseringen og identifikationen af tekstvidnerne (afskrifterne) af et specifikt værk, kollationeringen for varierende læsemåder af disse og endelig placeringen af dem i et stamtræ (stemma codicum).
 • Tekstudgivelse: forberedelsen af en endnu uudgiven tekst med henblik på digital eller trykt udgivelse.


Den studerende vil dertil opnå indsigt i filologiens historie, fra førmoderne tid, klassisk filologi (Lachmann, Bédier and Cerquiglini) til Ny eller Materiel Filologi.

 

Learning Outcomes:

Upon successful completion of the course, students will have obtained knowledge and practical skills in:

 • Palaeography: recognizing and reading scripts used from the Middle Ages to the Early Modern Period (from Carolingian miniscule to the Gothic scripts) and dating manuscripts based on script type.
 • Codicology: describing medieval and early modern handwritten books, their form, function and history.
 • Textual Criticism: locating and identifying the manuscript witnesses (copies) of a certain work, collating them for variant readings, and placing them within a relational tree (stemma codicum).
 • Text editing: preparing an edition of a previously unedited text for digital or print publication.

In addition, students will have gained an understanding of the history of philology, from the pre-modern period through classical philology (Lachmann, Bédier and Cerquiglini) to New or Material Philology.
 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Det er muligt at aflægge eksamen på enten dansk, tysk eller engelsk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 146,5
 • Eksamensforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5