DAN; Tværmedialitet: Kompetencer, dannelse og læring i det digitale samfund

Kursusindhold

Kurset Kompetencer, dannelse og læring i det digitale samfund henvender sig til dig, der er interesseret i undervisning og læringsprocesser - både i og uden for skoler – og i hvordan disse processer påvirkes i det digitaliserede samfund. På dette kursus vil vi veksle mellem teoretiske diskussioner og afprøvning af denne viden i praksis.

De digitale mediers rolle i forbindelse med læring og dannelse er et meget varmt debatemne i disse år. Fx kørte der hen over sommeren 2018 en debat i medierne om forbud mod mobiltelefoner i skolerne. Sådanne debatter om digitale medier er vigtige og afspejler, at skolerne står i en brydningstid. Beklageligvis bliver debatten ofte fremstillet som en noget ufrugtbar tvekamp mellem teknologi-optimistiske og teknologi-skeptiske positioner.

På dette kursus vil vi anlægge et mere nuanceret og konstruktivt blik på, hvordan digitale medier skaber nye rammer for undervisningen. Vi diskuterer og udvikler didaktiske perspektiver på spørgsmål som: Hvordan kan man som lærer håndtere de udfordringer, som fx mobiltelefoner og sociale medier stiller os? Og omvendt, hvordan kan man udnytte de nye pædagogiske muligheder i de digitale medier for at udforme en mere aktiv, personlig og engagerende undervisning – fra anvendelse af diverse apps til online undervisning?

Kurset behandler også den bredere problemstilling omkring, hvad det vil sige at være en dannet borger i et digitaliseret samfund - ofte diskuteres som digital dannelse. Kursets mål er således dels at styrke de studerendes digitale færdigheder og kompetencer i at forstå potentialer og problematikker hos nye medier, dels at gøre dem til reflekterede undervisere, der kan forholde sig til og inddrage IT og digitale medier i læringsforløb.

Kurset inddrager bl.a. litteratur om læringsteori, digitale medier og dannelse. Forløbet udformes som et portfolioforløb, hvor den studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker.

Engelsk titel

Competencies, literacies and learning in the digital society

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Eksaminanden kan:

 • analysere digitale medier ud fra færdigheds-, kompetence- og dannelsesperspektiver.
 • dokumentereviden om væsentlige problemstillinger knyttet til digitale mediers funktion i læringsmæssige og dannelsesmæssige sammenhænge.
 • kunne anvende teoretisk og praktisk viden til at anvende digitale medier i undervisningsforløb på didaktisk reflekteret vis.beherske centrale mediedidaktiske og læringsteoretiske begreber

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5