DAN; Litteraturteori: Poesiens mysterium og lyrikgenrens problemer: Claussen, Christensen og Thomsen

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på tre danske lyriske forfatterskaber, som har vist sig levedygtige, og som har haft stor indflydelse på refleksionen over digtet, over dets gåder, dets genreproblemer og dets litteraturteoretiske udfordringer. Som kursets hovedgenstand er valgt Sophus Claussen (1865-1931, Inger Christensen (1935-2009) og Søren Ulrik Thomsen (født 1956), som vil blive læst i både bredden og dybden under inddragelse af deres poetologiske skrifter. Dette vil for Sophus Claussens vedkommende især sige Jord og Sjæl, hos Inger Christensen både Del af labyrinten og Hemmelighedstilstanden og ved Søren Ulrik Thomsen Mit lys brænder og En dans på gloser, alt i alt fem nøgleværker, som vi læser dels som refleksion over digternes egen skabende praksis, dels som deres bidrag til tænkningen over lyrik. Som eksempler på bøger, vi umuligt kan lade ligge, må allerede nu nævnes Claussens Pilefløjter og Djævlerier, Christensens det og alfabet samt af Thomsen debuten City Slang og hans seneste digtsamling Rystet spejl.

Digte af de tre forfattere bliver på kurset konfronteret med udvalgt relevant teori om poesi som human erkendelsesform og lyrikken som genre, nemlig især formalismen, nykritikken, moderne metaforteori og nyere teorier om metrik. Der vil undervejs blive gennemgået centrale danske og udenlandske teoritekster, og vi skal møde og diskutere et sæt uomgængelige begrebsdefinitioner; men teorien skal hele tiden bringes i tæt forbindelse med de konkrete digte, vi læser

Eksamensformen, som er fri skriftlig hjemmeopgave, skal først og fremmest give den studerende chance for at kombinere intens tekstfordybelse med præsentation, diskussion og anvendelse af en eller flere teorier.

 

 

Engelsk titel

Literary Theory: The Mystery of Poetry and our Problems when Dealing with Poems

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for og selvstændigt diskutere de væsentligste problemstillinger i forbindelse med definition og afgrænsning af den lyriske genre

 • Forklare og på et konkret tekstmateriale anvende de vigtigste teoretiske tilgange til lyrik, herunder synspunkter fra formalismen, nykritikken, moderne metaforteori og ældre såvel som nyere metrik

 • Overskue og bruge et nuanceret begrebsapparat til beskrivelse af digte og digtsamlinger

 • Med afsæt i genreteori og lyrikteori analysere digte af Sophus Claussen, Inger Christensen og Søren Ulrik Thomsen og perspektivere analysen til digternes poetologiske skrifter

 • Perspektivere tekster og teori læst og tilegnet på kurset til modernismens historie og debatten om dansk modernisme

 • Fremlægge og diskutere egne tekstanalytiske iagttagelser og litteraturhistoriske overvejelser og drøfte deres mulige pædagogiske anvendelse i ungdomsuddannelsernes danskfag
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5