DAN; Litteratur og dannelse i senmoderniteten

Kursusindhold

Ordet ’dannelse’ er kommet på den uddannelsespolitiske og kulturpolitiske dagsorden igen. Der tales om digital dannelse inden for skolesystemet, om opdragelse inden for familiesfæren og om filosofikum inden for universitetsverdenen. Men dannelse er mange forskellige ting, og disse nuancer udviskes let i den politiske debat, fx når dannelse forveksles med adfærdsregulering eller klassebestemt snobberi for det elitære. På dette kursus skal vi dels forfølge dannelsesbegrebets historie tilbage til dets programmatiske rødder i tysk romantisk filosofi og uddannelsestænkning i slutningen af 1700- og begyndelsen af 1800-tallet (den såkaldte ’Humboldt-humanisme’), dels skal vi se på nogle af de forskellige måder, dannelsesbegrebet bliver taget i brug på i dag. Først og fremmet går kurset imidlertid ud på at kigge nærmere på den rolle, litteraturen har spillet i tidligere dannelseskulturelle sammenhænge, og på den rolle, den kunne tænkes at spille i en nutidig kultursammenhæng. Et teoretisk udgangspunkt for denne diskussion vil på den ene side være Immanuel Kants og Søren Kierkegaards klassiske subjektfilosofi, med tråde frem til moderne personlighedspsykologi og eksistentialistisk farvet udviklingspsykolog. På den anden side vil det være moderne medieteori og literarcy-forskning, bl.a. McLuhan, Ong og Olson. Med disse begrebslige og teoretiske værktøjer i hånden vil vi se på en række litterære prosaværker fra den dansk-nordiske samtidslitteratur af Søren Ulrik Thomsen, Ida Jessen, Christina Hesselholdt, Helle Helle, Niels Frank, Peter Adolphsen, Jesper Wung Sung, Sara Stridsberg m.fl. og diskutere, hvordan subjektivitet og jegforestillinger gør sig gældende – eller muligvis ikke gør sig gældende – her samt på, hvordan værkerne eventuelt kan siges at rumme et dannelsespotentiale. Og hvad dette dannelsespotentiale i givet fald går ud på og hvordan det kan formidles. I den forbindelse vil vi også diskutere forskellene mellem litteratur som dannelsesmedie og som terapi – en af de vigtigste måder, hvorpå litteraturen søges legitimeret i dag i det, der er blevet kaldt for ’diagnosekulturen’.

Engelsk titel

Literature and Bildung in Late Modernity

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Eksaminanden kan:

 • redegøre for og selvstændigt diskutere såvel historiske som nutidige ideer om dannelse og de psykologisk-eksistentielle samt mediemæssige implikationer, der forbinder sig hermed. Eksaminanden kan endvidere redegøre for og selvstændigt diskutere skønlitteraturens dannelsespotentiale, herunder litteraturens dannelsespotentiale i nutiden.
 • med afsæt i den teoretiske redegørelse og diskussion fremanalysere dannelsespotentialet i et eller flere selvstændigt udvalgte skønlitterære værker fra dansk/nordisk litteratur mellem 2000 og 2018 på såvel det tematiske, indholdsmæssige plan (dvs. intrige/plot, karakterer osv.) som på det formelle, udsigelsesmæssige plan (dvs. synsvinkel, fortællerforhold, stil, sprog, stemme osv.).
 • perspektivere resultaterne af undersøgelsen til den bredere samfundsmæssige diskussion af dannelse i Danmark i nutiden.
 • udvalgte skønlitterære værker fra dansk/nordisk litteratur mellem 2000 og 2018 på såvel det tematiske, indholdsmæssige plan (dvs. intrige/plot, karakterer osv.) som på det formelle, udsigelsesmæssige plan (dvs. synsvinkel, fortællerforhold, stil, sprog, stemme osv.). Eksaminanden kan ligeledes gøre sig overvejelser over, hvordan dette dannelsespotentiale kan formidles til især elever på ungdomsuddannelsernes danskfag.
 • perspektivere resultaterne af undersøgelsen til den bredere samfundsmæssige og uddannelsesmæssige diskussion af dannelse i Danmark i nutiden.

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Til første gang læses Anders Petersen og Marianne Stidsen: ”Læs en bog – før du bliver syg!” i Social Kritik nr. 150, 2017.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5