DAN; Valgfag 4: Sprog og sociale medier

Kursusindhold

Sociale medier er en del af mange menneskers hverdagsliv, og digitale kommunikationsformer er blevet en almindelig del af vores hverdagskommunikation. Med de sociale medier er der opstået nye kommunikationspraksisser, nye muligheder for selvpræsentation og nye normer for sprogbrug. Formålet med dette kursus er at undersøge disse nye mønstre. På baggrund af dette spørger vi:
 

 • Hvilke muligheder og betingelser for kommunikation ligger i de sociale medier, og hvilke sproglige træk karakteriserer dem?
 • Hvordan fremstiller unge (og andre brugere) sig selv på de sociale medier med særligt fokus på de sproglige og semiotiske resurser de gør brug af?
 • Hvilke normer for sprogbrug på de sociale medier bringes i spil af brugerne selv, og hvordan forholder de sig til de normer som gøres gældende i den offentlige diskurs?
 • Hvordan kan studiet af sociale medier undersøges fra et sociolingvistisk og brugerorienteret perspektiv?

 

Kurset introducerer til nyere sociolingvistisk teori og metode, og hvordan disse kan anvendes i studiet af sprogbrug på de sociale medier. Dette perspektiv vil blive kombineret med et funktionelt grammatisk perspektiv idet et tema på kurset vil være hvilke særtræk der kan iagttages i grammatikken i de sociale medier, og hvordan disse kan ses i relation til de særlige kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier. Vi vil således arbejde både med kvalitative og kvantitative analysetilgange. Kurset har også et metodisk og praktisk aspekt idet der vil blive lagt stor vægt på at den studerende selv skal udføre feltarbejde på internettet. Som led i dette arbejder vi på kurset med nogle af de allernyeste metoder inden for dataindsamling. Her er der fokus på det faktum at sociale netværkssider ofte er forankret i vores hverdagsliv, hvorfor indsamlingen nødvendigvis må foretages på tværs af online og offline kontekster. Dette fokus på metode skal danne grundlag for den studerendes egne empiriske undersøgelser af forskellige aspekter inden for temaet sprog og sociale medier.

Sprogbrugen på de sociale medier har i de senere år været genstand for mediernes søgelys. Her tematiseres brugen af sociale medier ofte som en trussel mod ”det danske sprog”. Ligeledes emmer den offentlige debat af bekymrede miner der peger på uhensigtsmæssige sociale konsekvenser ved de sociale medier (såsom stress, mobning og overfladiskhed). Kurset klæder de studerende på til at nuancere sådanne påstande og undersøge komplekse sociale dynamikker som de udspiller sig blandt brugere på forskellige medier.

Engelsk titel

Language and social media

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • demonstrere viden om og forståelse af menneskers sociale og kommunikative handlinger i sociale mediekontekster, og om de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • demonstrere viden og forståelse af sprog som middel til social positionering og til forhandling af sociale relationer
 • demonstrere sikkert kendskab til relevant sociolingvistisk teori
 • analysere sprogbrug på de sociale medier med sikker anvendelse af relevante analysemetoder (herunder sproglig etnografisk, variationistisk og funktionel grammatisk metode)
 • udføre etnografisk feltarbejde på internettet (eller arbejde med allerede indsamlet materiale) og reflektere over de metodologiske og etiske problemstillinger der er forbundet med dette
 • diskutere forskellige metodiske tilgange til analyse af sproglig praksis og sociale relationer på internettet
 • tilrettelægge og gennemføre et systematisk selvstændigt studium af en selvvalgt problemstilling og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret, præcist og vederhæftigt.

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Kursets form er en blanding af forelæsninger, diskussion, datasessioner (øvelser) og feltarbejde

Hjemmeopgaver:

Der vil på kurset blive lagt stor vægt på at opøve online etnografiske og analytiske færdigheder. Derfor skal der ofte forud for en undervisningsgang løses en hjemmeopgave hvor den studerende enten skal analysere allerede indsamlede data eller selv lave feltarbejde på internettet.  

 

Logbøger:

På kurset vil der være fokus på skriftlighed idet den afsluttende eksamen består af en skriftlig hjemmeopgave. Vi arbejder med skriftlighed i form af ”logbøger” hvor den studerende i de sidste 5 minutter af hver undervisningsgang skriver 5-10 linjers refleksioner over dagens undervisning: Hvad var vigtigt ved dagens tema, hvad var dagens ”take home message”, og hvad er dit eget bud på et forskningsspørgsmål der relaterer sig til dagens emne. Logbøgerne uploades på Absalon.

 

Grundbog:

”Sociale medier og Sprog – Analytiske tilgange” (Stæhr & Mortensen 2018) anvendes som grundbog på kurset. Bogen vil blive suppleret af et kompendium.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5