AUD; Fordybelseskursus A: Logopædisk stemmeundervisning

Kursusindhold

I fordybelseskurset i logopædisk stemmeundervisning vil der blive lagt fokus på den evidens, der findes for effekten af logopædisk stemmeundervisning i form af videnskabelige undersøgelser og de interventionsmetoder, som disse har studeret. Vi kommer også at belyse de dele af stemmeområdet, hvor evidensen er svag, eller mangler helt, og identificere mulige undersøgelser, der ville kunne afhjælpe denne mangel.

Begrebet ’klinisk ekspertise’ inden for evidensbaseret praksis vil gennemgås og dermed også de praktiske tiltag, der ligger i udformning, rækkefølge og indhold i undervisningsforløb til voksne med stemmelidelser.

Der vil arbejdes med praktiske øvelser inden for blandt andet stemmebevidsthed, respiration, kropsholdning, afspænding, intensitet, stemmeleje, artikulation, resonans samt overføring. Forskellige specifikke metoder vil gennemgås med henblik på oprindelse, fysiologisk hensigt samt gennemgang af publiceret forskning. Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i fremlæggelse af litteratur samt i praktiske øvelser både individuelt, i par samt i grupper. Der kommer evt. til at indgå undervisning af patienter med funktionelle stemmelidelser.

Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation A

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • demonstrere kendskab til hvilken grad af evidens, der findes for, at logopædisk stemmeundervisning har en effekt, og hvor evidensen er svag.
 • demonstrere sine praktiske og teoretiske færdigheder til at tilrettelægge og gennemføre hensigtsmæssige stemmeundervisningsforløb, ud fra kundskab om forskellige øvelsers og metoders hensigt, udførelse og effekt.

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervsining

Forudsætningsfag
Kurset forudsætter bestået eksamen i Stemme, stemmelidelser og stammen, Talens akustik samt Anatomi og fysiologi 1 og 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Den aktive undervisningsdeltagelse består af deltagelse i mindst 75% af den udbudte undervisning (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206