Offentlig organisation og offentlig ansatte

Kursusindhold

Offentlig forvaltningslitteratur har fokus på styring og ledelse. På dette kursus antager vi en lidt anderledes relationel tilgang til at forstå den offentlige organisation og dens ansatte. Vi ser nærmere på spændinger og samspil i relationen mellem politik og forvaltning, profession og bureaukrat, ansat og leder, fagforening og arbejdsgiver.

 

Vi læser teoretiske tekster på tværs af fagfelterne organisations- og professionssociologi, arbejdsmarkedsstudier og offentlig forvaltning. Undervejs arbejder vi med empiriske fænomener og begivenheder, og anvender de teoretiske begreber herpå med det formål at opnå en dybere forståelse for den offentlige organisation og de offentligt ansatte.

 

Kurset er organiseret i fire dele over 14 sessioner:

 

Del 1 Relationen mellem politik og forvaltning.

Her introduceres klassik sociologisk og politologisk tænkning om bureaukrati og forvaltning. Vi ’brusher up’ på, hvad der karakteriserer den offentlige organisation. Public-choice og neo-institutionel teori brugt på den offentlige organisation introduceres. Dernæst præsenteres de ’nye’ styringsparadigmer beskrevet i den politologiske litteratur såsom ’New Public Management’, ’Neo-Weberian State’, ’New Public Governance’ og ’Digital Era Governance’. I den forbindelse skærpes forståelsen af begrebet pålidelighed (accountability) i det daglige arbejde i relation til de forskellige forvaltningsformer.

 

Del 2 Relationen mellem ledelse og bureaukrat

Her introduceres bl.a. teori om ’street level bureaucrats’ og ’front line workers’ fra den sociologiske og politologiske litteratur. I den forbindelse diskuterer vi empiriske fænomener fra den offentlige sektor om implementering og evidens i den sociale indsats,

 

Del 3 Relationen mellem ledelse og profession

Her introduceres litteratur om professioner i det offentlige og herunder begrebsdannelse om semi-professioner og jurisdiktion over arbejdet. Vi ser nærmere på reform og moderniseringsdagsordenen i Danmark samt fagforeninger (ofte såkaldte standsforeninger) og deres rolle i udviklingen af den offentlige sektor og kontrol med arbejdet.

 

Del 4 Relationen mellem offentlige arbejdsgivere og fagforening

Her ser vi nærmere på organiseringen af det offentlige arbejdsmarked og zoomer særligt ind på konstruktionen af den danske aftalemodel til regulering af arbejdet. Begreber fra Employment Relations litteraturen kobles til teori om offentlig organisation og forvaltning. Empiriske eksempler inddraget i undervisningen inkluderer lærerkonflikten i 2013 og OK18 forløbet. Vi går også i dybden med tillidsrepræsentantens rolle på den offentlige arbejdsplads, og dennes interaktion med offentlige ledere.

Engelsk titel

Public organization and public employees

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • De studerende forventes efter kurset at kunne redegøre for og sammenligne centrale teoretiske begreber om offentlig organisation og offentligt ansatte præsenteret i undervisningen.
 • De studerende får i dette kursus et større kendskab til samspillet mellem forvaltning og arbejdsmarkedets institutioner.

 

Færdigheder:

 • De studerende forventes i løbet af kurset at opstille en relevant problemstilling om offentlig organisation og ansatte med udgangspunkt i kursets litteratur.
 • De studerende forventes at kunne anvende de teoretiske begreber præsenteret i kurset i en analyse af den selvvalgte problemstilling med udgangspunkt i en empirisk case om offentlig organisation og offentligt ansatte.
 • I analysen forventes de studerende at kunne identificere forskellige forvaltningsformer, modstand og samspil mellem professionelle, ledelse og administration.

 

Kompetence:

 • Kurset vil sætte de studerende i stand til at identificere og analysere problemstillinger, der er særlige for offentlige organisationer og deres ansatte.  
 • Kurset giver de studerende redskaber til at håndtere de relationer som offentlige ledere, fagprofessionelle og ansatte indgår i.
 • Kurset giver de studerende en forståelse for de muligheder og begrænsninger som fagforeninger og aftalesystem sætter for ledelse af den offentlige arbejdsplads.

Kurset er baseret på aktiv deltagelse. Hver undervisningsgang vil bestå af et mix af forlæsning og forskellige aktiviteter såsom case-baseret undervisning, gruppearbejde, plenum diskussion mv. Målet med aktiviteterne er, at de studerende skal øve sig i at anvende teoretiske begreber analytisk på empiriske eksempler. Vi arbejder løbende med at skabe et åbent rum for dialog og spørgsmål i undervisningen.

En - max to – undervisningsgange vil blive afløst af studietue til en dansk offentlig arbejdsplads og/eller en fagforening.

På kurset læser vi teoretiske videnskabelige tekster indenfor organisationssociologi, professionssociologi, offentlig forvaltning og arbejdsmarkedsstudier med fokus på offentlig organisation.

 

I enkelte tilfælde læses også korte empiriske case-beskrivelser eller lignende, som forberedelse til konkrete øvelser.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28