Politisk Økonomi

Kursusindhold

”Politisk økonomi” har betydet mange ting gennem århundrederne—fra at være identisk med det, vi i dag generelt ville kalde økonomi, over makroøkonomi og økonomisk politik, til fremvæksten af rational choice/public choice-teori siden især 1960erne.  Nærværende fags formål er at give statskundskabsstuderende en systematisk introduktion til studiet af politologiske emner gennem anvendelse af begreber, teorier og metoder hentet fra økonomisk teori, spilteori m.v., herunder ikke mindst udvalgte emner i grænselandet mellem stat og marked og disses interaktion.

Blandt de emner, der vil blive givet særlig opmærksomhed er:

(1) Rationalitetsantagelsen og modellering af individuel og kollektiv handling. (2) ”Usynlig hånd-forklaringer”. (3) Medianvælgerteoremet og kollektive valg. (4) Problemer med præferenceaggregering/valgparadokser. (5) Markedsfejl og statsfejl. (6) Politisk gevinstsøgning (”rent-seeking”) og dennes velfærdskonsekvenser. (7) Interessegrupper og kollektiv adfærd. (8) Bureaukrati & den offentlige sektor. (9) Økonomisk stemmeadfærd (”economic voting”). (10) Vetospillere i politik. (11) Komparative studie af forfatninger og politisk-økonomiske systemer. (12) Ikke-demokratiske regimer.

Derudover vil der ved fagets slutning være mulighed for at fokusere på emner/arbejder foreslået af de studerende selv.

Engelsk titel

Political Economy

Uddannelse

Bachelorkursus: 10 ECTS

Kandidatkursus: 7,5 ECTS

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét kursus med 3-dags hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperiode er sammenfaldende

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forstå centrale begreber i.f.m. den praktiske anvendelse af økonomiske teorier på politologiske problemstillinger, f.eks. rationalitet, former for ligevægt, medianvælgeren, valgparadokser, statsfejl, politisk gevinstsøgning og vetoaktører m.fl.
 • Kende hovedtræk i centrale teoridannelser indenfor nyere politisk økonomi, f.eks. m.h.t. udviklingen i og omfanget af statens størrelse, og årsager til og konsekvenser af politisk-økonomisk beslutningstagen.

 

Færdigheder: 

 • at formulere simple teoretiske modeller (baseret i f.eks. spilteori) til analyse af politologisk-relevante problemstillinger.
 • at anvende økonomisk-inspirerede modeller på analyse af empiriske problemstillinger i grænselandet mellem stat og marked, herunder
 • at vurdere konsekvenserne af alternative politisk-økonomiske arrangementer.

 

Kompetencer:

 • Faget skal give den studerende kompetence til at kombinere teoretiske indsigter af varierende abstraktion med empiriske studier af politologiske problemstillinger i grænselandet mellem stat og marked.

Blanding af undervisers oplæg og studenteroplæg, samt enkelte praktiske opgaver.

Fagets pensum vil til hver gang være bygget op om typisk 1-2 kapitler fra en grundbog, en surveyartikel og 1-2 konkrete teoretisk-empiriske anvendelser.


Grundbøger:

McNutt, Patrick (2002): The Economics of Public Choice, 2. udg. Cheltenham: Edward Elgar.

Sandler, Todd (2001): Economic Concepts for the Social Sciences.  Cambridge: Cambridge University Press.

 

Dertil ca. 30 tidsskriftsartikler, samt uddrag fra bøger.

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
3-dages bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28