AFLYST - Vetoaktører i Politik

Kursusindhold

Siden 1980erne har begrebet ”vetoaktører” (eller ”vetospillere”) fået en stadigt mere fremtrædende plads i politologien.  Vetoaktører er politiske aktører, der kan bremse en kollektiv beslutning, og hvis ikke-modstand derfor er nødvendig for at ændre noget.  Som sådan er det et velkendt fænomen gennem århundreder—f.eks. sidestillede kamre i et parlament, en præsident der kan nedlægge veto, en højesteretsdomstol der kan underkende lovgivning, o.s.v. Teoridannelser på området er dog primært udviklet siden 1970erne.

Fagets formål er at introducere begrebet til statskundskabsstuderende, samt vise hvorledes det kan bruges til dels teoribygning, herunder øge forståelsen af, hvordan politiske institutioner fungerer, og dels til empiriske studier af konkrete fænomener.

Blandt de emner faget vil behandle er: (1) selve vetoaktørbegrebet, herunder Pareto-kriteriet, forskellige typer af vetoaktører (partier, institutioner, embeder) m.v. (2) Forfatninger. (3) Forskellige regimetyper: Ikke-demokratiske, præsidentielle og parlamentariske. (4) Regerings- og parlamentsorganisering, herunder koalitionsregeringer. (5) Folkeafstemninger. (6) Føderalisme, kammerstruktur og kvalificerede flertal. (7) Økonomisk politik. (8) Regeringsstabilitet. (9) Domstole/forvaltning og EU.

Derudover vil der ved fagets slutning være mulighed for at fokusere på emner foreslået af de studerende.

Undervejs vil der være indlagt en skrivepause med mulighed for individuel vejledning.
Faget afsluttes med 1-2 heldagsseminarer, hvor de studerende får lejlighed til at fremlægge udkast til fri opgave og få feedback fra underviser og deltagere.

Engelsk titel

CANCELLED - Veto Players in Politics

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

 • At forstå centrale begreber i.f.m. den teoretiske anvendelse af vetoaktør-perspektivet, f.eks. Pareto-kriteriet, ….
 • At kende hovedtræk i en række nyere, centrale teoridannelser indenfor studiet af forfatninger, regimetyper, organiseringen af  regeringer og parlamenter, samt folkeafstemninger, føderalisme, domstole m.v.

 

Færdigheder:

 • At anvende vetoaktør-perspektivet på studiet af f.eks., hvorledes regeringer og parlamenter er organiseret, konsekvenserne af regler om simpel, absolut eller kvalificerede flertal m.v.
 • At anvende vetoaktørteorier på konkret empiri.
 • At kunne vurdere konsekvenserne af alternative konfigurationer/antal af vetoaktører i et politisk system.

 

Kompetencer:

 • At give den studerende kompetence til at kombinere teoretiske indsigter af varierende abstraktion med empiriske studier af alternative konstitutionelle arrangementer.

Blanding af undervisers oplæg og studenteroplæg, herunder på 1-2 heldagsseminarer, samt enkelte praktiske opgaver.

Fagets pensum vil til hver gang være bygget op om typisk 1-2 kapitler fra en grundbog, en surveyartikel og 1-2 konkrete teoretisk-empiriske anvendelser.


Grundbog:

 

Tsebelis, George (2002): Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press.

 

Dertil ca. 35 tidsskriftsartikler, samt uddrag fra bøger.

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28