Folketing, minister og ministerium

Kursusindhold

Kurset tilstræber at levere en kombination af forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan et parlament, Folketinget, og ministre samt i mindre udstrækning dele af regeringen og centraladministrationen arbejder og træffer beslutninger. Kurset tilsigter blandt andet på den baggrund at:

 • give kursusdeltagerne mulighed for selv at komme i dialog med forskere og ’praktikere’ og derved samtidig
 • få analyseret udvalgte aspekter af Folketinget, ministerrollen og forvaltningen samt relationerne herimellem mv.
 • få belyst forskellige erfaringer med, hvordan Tinget og dansk politik virker i praksis samt
 • give deltagerne mere fortrolighed med faste og praksisnære ministervendte arbejdsformer i Folketinget som f.eks. samråd, forespørgselsdebatter, lovforslagsbehandling etc. etc.

 

Nærliggende temaer, idet disse ikke er endeligt fastlagt er: partigrupper, udvalg, ministre, regering, centraladministrationens struktur, politiske forhandlinger og forlig, Folketingsalen, embedsværket, 'spindoktorer' mv.

Engelsk titel

Parlament, minister and bureaucracy

Uddannelse

Bachelorkursus: 10 ECTS

Kandidatkursus: 7,5 ECTS

 

Maximum antal deltagere er 30

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er, at den studerende efter endt undervisning vil være bedre rustet med:

Viden om:

 • Teoretisk baserede analyser af udvalgte aspekter ved Folketing, minister og forvaltning
 • Samspillet i praksis mellem Folketing, minister og forvaltning.

 

Færdigheder i at:

 • Præsentere og diskutere en eller flere teoretisk baserede analyser af udvalgte aspekter ved Folketing, minister og forvaltning og relationerne herimellem
 • Vurdere (kritisk) relevans, gyldighed og frugtbarhed af sådanne teoretisk baserede analyser
 • Demonstrere kendskab til Folketing, minister og forvaltning og relationerne herimellem

 

Kompetencer til at:

 • Omsætte både den teoretiske og praktiske viden til nytte i forbindelse med eventuelt arbejde i ministerier og Folketing eller i institutioner og organisationer, som står i samspil med ministerier og Folketing.

Kurset er baseret på varierede undervisningsformer med korte forelæsninger og oplæg fra underviseren og - om muligt - oplæg fra udefrakommende praktikere og analytikere og med efterfølgende dialog med kursusdeltagerne. Dette vil blive suppleret med studenteroplæg, gruppeøvelser og caseanalyser fra det virkelige liv. Som en del af kurset vil blive søgt afviklet et besøg til Folketinget med fokus på ministeradfærd i Tinget.

Der vil i god tid før undervisningsstart foreligge en endelig litteraturliste. Henrik Jensen, Minister – mellem Folketing og ministerium (Købehavn: DJØF Forlag, 2018) og Partigrupperne i Folketinget (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002) eller dele af disse to bøger vil være en del af litteraturen. Herudover vil også indgå både nyere og klassiske nationale og internationale bøger og artikler samt i et vist omfang betænkninger mv.

De faglige forudsætninger er de almindelige betingelser for at læse på kandidatuddannelsen. Kurset vil selvsagt være af åbenbar relevans for studerende, der har eller søger arbejde eller ’praktikophold’ i Folketinget eller i dele af ministerier og institutioner mv., der står i tæt samspil med Folketinget eller indebærer ministerbetjening.
Det er en klar forventning, at deltagerne er aktive, herunder ved øvelser og studenteroplæg og går i dialog med oplægsholdere.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28