Diplomati i forandring

Kursusindhold

Danmark skal være en aktiv spiller på den internationale scene. Det slår den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fast med syvtømmersøm. International aktivisme er efterhånden blevet en fast bestanddel i dansk udenrigspolitisk filosofi. Dette på trods af, at Danmark i de fleste henseender er en småstat der gennem to årtier har gennemført meget omfattende besparelser i udenrigstjenesten. Der bliver talt om ”mere Danmark i verden”. Men er det store visioner, uden hold i virkeligheden? I alle tilfælde sætter udviklingstendenser i Danmarks indre og ydre rammebetingelser det danske diplomati og udenrigstjenesten under pres. I dette kursus vil vi forsøge at gå i dybden med den virkelighed danske diplomater oplever i det praktiske diplomati.

Det helt overordnede formål med kurset er at få et godt grundlag for at vurdere hvilken plads Danmark har i verden. Mere konkret handler det om at tilvejebringe en forståelse for, hvordan den danske udenrigstjeneste er organiseret, ledet og fungerer, herunder at forstå, hvilke forskellige former for diplomati, der er i spil. Kurset placerer sig i feltet ”international forvaltning”. På den ene side trækker det på småstatsteori, udenrigspolitisk analyse, og teori om diplomati, internationalt samarbejde og forhandling, der alle har rødder i International Politik disciplinen. På den anden side rettes fokus på teori om organisatorisk forandring, organisationskultur, ledelse og implementering, der alle associeres med offentlig forvaltning.

 

Program

1. Diplomati – tirsdag 4. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01.

Diplomatidefinition, det fragmenterede diplomati, hybriddiplomatiet

 

2. Diplomati og småstater – torsdag 6. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Forskellige perspektiver til analyse af småstaters diplomati

 

3. Udenrigspolitisk analyse – tirsdag 11. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Uafhængige og afhængige variable, modeller til analyse af udenrigspolitik

 

4. Aktivistisk udenrigspolitik – torsdag 13. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Store linjer i dansk udenrigspolitik – visioner, strategi og praksis. Forskellige former for aktivisme, interessebaseret udenrigspolitik, samtænkt udenrigspolitik.

: Jesper Møller Sørensen, Ambassadør og politisk direktør, Udenrigsministeriet: ”Afgørende beslutninger i dansk udenrigspolitik i de kommende år”.

 

5. Udenrigsministeriet, tirsdag 18. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Funktioner, organisation, udfordringer, reformer

 

6. Ambassaderne og de permanente repræsentationer, torsdag 20. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Funktioner, liability of routine og styring hjemmefra

: ”Praktikant på de danske diplomatiske repræsentationer”

 

7. Diplomater i frontlinjen, og diplomatisk protokol, tirsdag 25. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Forskellige teoretiske modeller, og det diplomatiske adfærdskodeks

 

8. Repræsentationsstrukturen, torsdag 27. september 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Hvordan starter man en ny ambassade op? Liability of foreignness, liability of newness og liability of outsidership

Studenteroplæg: “Fem alternativer til den permanente diplomatiske repræsentation”

 

9.-13. Diplomatiske sprogfærdigheder

 

 

Hold 1

Hold 2

Session 9

Tirsdag 2. oktober

10.15-12.00,

13.15-15.00

Session 10

Onsdag 3. oktober

10.15-12.00,

13.15-15.00,

Session 11

Torsdag 4. oktober

10.15-12.00,

13.15-15.00

Session 12

Fredag 5. oktober

10.15-12.00,

13.15-15.00,

Session 13

Tirsdag 9. oktober

13.15-15.00

 

En af de akutte udfordringer en diplomat konfronteres med ved en ny udsendelse er, at hun/han i store træk skal kunne forstå, hvad der bliver sagt og skrevet. Det gælder især for så vidt angår de fransk, tysk, spansk, portugisisk og italiensk-talende områder af verden, hvor Danmark er repræsenteret. Vi tester hvor langt man kan nå på en uge! Det valgte sprog er fransk – og vi har fået hjælp fra ”Center for Internationalisering og Parallelsproglighed” på KUA. Franskunderviser Anne Sofie Hjuler vil over fire sessioner à to timer hjælpe os til at nå målet. I session tretten får vi besøg af en fransk karrierediplomat, Thomas Wagner, som vil introducere os til det franske diplomati – på fransk!

 

Opdeling på hold sker ved at I placerer jer selv på en skala fra 0-10 vedrørende franskkundskaber, hvorefter jeg laver to lige store hold.

 

Gæsteforelæsning: Thomas Wagner, kulturråd og direktør for Det franske kulturinstitut: ”Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), ses missions et ses diplomats”

 

14. Danmarks diplomatiske tiltrækningskraft, torsdag 14. oktober 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Danmark forsøger at tiltrække sig så meget diplomatisk aktivitet som muligt i form af udenlandske ambassader og international organisationer. Men hvordan oplever de internationale diplomater Danmark som en diplomatisk arena?

: Benedict Wechsler, Schweiz’ ambassadør i Danmark: ”Navigating in Denmark – challenges and opportunities”

 

15. Ledelse og styring i udenrigstjenesten, ude og hjemme, tirsdag 30. oktober 2018, 13.15-15.00, Udenrigsministeriet

Vi besøger Udenrigsministeriet for at blive klogere på ledelse og styring i hjemmetjenesten såvel som på de diplomatiske missioner.

: Lone Dencker Wisborg, ambassadør og Direktør for ressourcer og organisationsudvikling (COO), Udenrigsministeriet: ”Ledelse og styring i udenrigstjenesten”

 

16. Klassisk diplomati – den bilaterale dimension, torsdag 1. November 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Definition, ”bringing the state back in”, Kongehusets rolle, ministerbesøg, ”New intergovernmentalism”, transgovernmentale netværk.

 

17. Klassisk diplomati – den multilaterale dimension, tirsdag 6. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Den danske FN-mission i New York og internationale forhandlinger; arbejdet på EU-repræsentationen i Bruxelles.

Studenteroplæg: ”EU-repræsentationen i Bruxelles og smart-stats-strategien”

 

18. Økonomisk diplomati, torsdag 18. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Definition, tre faser i Danmark, baggrund for økonomisk diplomati, udfordringer

 

19. Udviklingsdiplomati, tirsdag 13. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Udviklingspolitikkens indhold, organisering, finansiering, resultater og udfordringer

: ”Muligheder i og begrænsninger for det økonomiske diplomati på udviklingsområdet”

 

20. Krisediplomati, torsdag 15. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Definition, den diplomatiske krise, borgerservice som udenrigstjenestens redningsplanke, hardship-diplomatiet.

 

21. Diplomati i krig, tirsdag 20. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Vi ser dokumentarfilmen: ”Diplomatiets fortrop”, DR, 2003.

: ”Analyse af krisediplomatiets udtryksformer i ’Diplomatiets fortrop’”

 

22. Offentlighedsdiplomati og nation branding, torsdag 22. november 2018, kl. 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Definition, teori, markedsføring af Danmark

 

23. Det medialiserede og digitaliserede diplomati, tirsdag 27. november 2018, 13.15-15.00, CSS 15-3-01

Muligheder og udfordringer i det digitaliserede diplomati. Medialisering af den diplomatiske praksis.

Studenteroplæg: ”Muligheder og udfordringer i det medialiserede diplomati”

 

24. EU’s udenrigstjeneste, torsdag 29. november 2018, 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Baggrund, opbygning og funktionsmåde, EU-delegationernes funktion i det danske diplomati.

Gæsteforelæsning: Christian Bayer Thygesen, phd og Europæisk korrespondent, Udenrigsministeriet: ”Organiseringen af det danske diplomati i forhold til EU”.

 

25. Ansættelse i EU-systemet, tirsdag 4. december 2018, 13.15-15.00, CSS 15-3-01

De danskere der fandt vej til ansættelse i EU-systemet i forbindelse med Danmarks optagelse som medlem i 1973 er nu på vej på pension. Antallet af danskere i EU’s institutioner falder dramatisk. Hertil kommer, at Brexit betyder, at der opstår en åbning for ganske mange ny-ansættelser i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Men hvilke kringelkroge skal man følge for at få ansættelse i EU-systemet?

Gæsteforelæsning: Charlotte Just, chefkonsulent, Udenrigsministeriet: ”Ansættelse i EU's Institutioner”.

 

26. Paradiplomati, torsdag 6. december 2018, 13.15-15.00, CSS 5-1-16

Byer er stadig mere aktive i den internationale styring. Vi skal forstå, hvad det er byer kan og vil, og hvilke muligheder og udfordringer der er knyttet til det såkaldte paradiplomati.

Studenteroplæg: ”Dansk bydiplomati på klimaområdet”

 

27. Spørgetime og prøveeksamen, tirsdag 11. december 2018, 13.15-15.00, CSS 15-3-01

En frivillig melder sig til prøveeksamen for åben tæppe.

Engelsk titel

Diplomacy in transformation

Uddannelse

Bachelor kursus: 20 ECTS

Kandidatkursus: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for den danske udenrigstjenestes funktioner, organisation og relationer
 • Definere forskellige former for diplomati, herunder økonomisk diplomati, klassisk diplomati og offentlighedsdiplomati
 • Sammenfatte den danske udenrigstjenestes historiske udvikling
 • Forholde sig kritisk til den politiske kommunikation i dansk udenrigspolitik
 • Identificere udenrigstjenestens styrker og udfordringer
 • Teoretisere småstatsdiplomatiet med Danmark som eksempel
 • Diskutere, hvordan hjemme- og udetjenesten ledes
 • Analysere styringsrelationer og incitamentsstrukturer i udenrigstjenesten

Der undervises over 14 uger. Der afvikles fire konfrontationstimer per uge opdelt på to undervisningssessioner. I alt 48 konfrontationstimer. Undervisningen tager form af forelæsninger, gæsteforelæsninger, holddiskussioner og studenteroplæg. Det forventes at alle kursusdeltagere skriver sig på mindst ét gruppeoplæg i løbet af kurset samt deltager aktivt i session 10.-17. Studenteroplægget består af en 30 minutters besvarelse af et spørgsmål, hvorefter der vil være fri diskussion.

Litteratur

1.800 sider i alt

 

Alt uploades på kursushjemmeside, undtagen følgende, der indkøbes:

 

 • Martin Marcussen (2016), Diplomati. Et portræt af den moderne udenrigstjeneste, København: Hans Reitzels Forlag, 496 sider.
 • Martin Marcussen (2017), Diplomati fra bar bund. Hverdagens diplomati på de danske ambassader, København: DJØF-forlaget, 360 sider.

 

På pensumlisten er ca. 1.600 sider fastlagt på forhånd, de resterende sider tilføres løbende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

Der gives forskellige former for mundtlig feedback i løbet af kurset samt i forbindelse med den afsluttende eksamen. I løbet af kurset vil der i forlængelse af de studerendes mundtlige oplæg blive igangsat peerfeedback samt feedback fra underviseren. Der vil blive arrangeret en prøveeksamen og en spørgetime den sidste undervisningsgang. Efter den mundtlige eksamen vil karakteren blive forklaret.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56