National forvaltning

Kursusindhold

Fagets genstandsfelt er forvaltningens placering og indflydelse i det politiske system. Der sættes i faget fokus på den nationale, regionale og lokale forvaltnings organisering og samspil med omgivelserne i et demokratisk system, herunder hvilke normer og krav der gør sig gældende for den offentlige forvaltnings legitimitet og effektivitet. Centrale områder i faget er:

1) den historiske og aktuelle udvikling i den offentlige forvaltnings opbygning og opgaver, herunder centrale forvaltningspolitiske initiativer og reformtiltag

2) den offentlige forvaltnings deltagelse i politiske beslutningsprocesser, herunder budgettering, udvikling, implementering og evaluering af offentlig politik

3) den offentlige forvaltnings rolle i udøvelsen af offentlig styring, herunder konsekvenserne for forvaltningens interne forhold såvel som relationen mellem forvaltning og borgere

4) offentlig ledelse, herunder ændrede krav til offentlige ledere og ændringer i offentligt ansattes profil og motivation.

Faget afsluttes med besvarelse af en tre-dages skriftlig hjemmeopgave, der ud fra et stillet spørgsmål og et ekstemporalt casemateriale afprøver den studerendes grundlæggende viden om dansk forvaltning og de analytiske færdigheder, herunder evnen til at udvælge, kombinere, anvende og diskutere fagets teorier og metoder. Som en del af faget gennemføres en obligatorisk skriveøvelse. Der kan desuden stilles krav om udarbejdelse af et mindre antal korte, skriftlige opgaver under fagets forløb. Antal og omfang af opgaver besluttes af studienævnet.

Engelsk titel

National Public Administration

Målbeskrivelse

National forvaltning giver den studerende grundlæggende kendskab til den danske forvaltnings opbygning og funktionsmåde og kompetence til at:

 • analysere og vurdere forvaltningens rolle i et demokratisk politisk system
 • analysere forvaltningens organisering og rolle i politiske og administrative processer på lokalt og nationalt niveau samt samspillet herimellem.
 • tilegne sig forskellige teoretiske perspektiver, diskutere deres styrker og svagheder og vurdere deres anvendelighed.
 • analysere og vurdere konkrete organisatoriske og forvaltningsmæssige problemstillinger med afsæt i teoretiske perspektiver.
 • analysere en ekstemporal empirisk problemstilling inden for et afgrænset tidsrum, hvorved der trænes et beredskab til hurtig tilegnelse og analytisk håndtering af komplekse problemstillinger såvel som struktureret formidling af analysens resultater.

Undervisningen finder sted i efterårssemesteret og udgør i alt 60 timer. Undervisningen består af en kombination af årgangsforelæsninger og holdundervisning.

Pensum udgør 1200 sider (eksklusive casemateriale) og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

For at kunne aflægge eksamen i faget skal den studerende i løbet af semesteret bestå en intern skriveøvelse.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med individuel 3-dages hjemmeopgave. Den studerende stilles ét spørgsmål eller vælger blandt et antal eksamensspørgsmål ét spørgsmål som udgangspunkt for besvarelsen. Denne skrives som en mindre, selvstændig opgave. Hjemmeopgaven er karakterbedømt og har ekstern censur.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål På basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres fremragende evner til systematisk at analysere centrale forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår velstruktureret og formidles klart. Der demonstreres en fyldestgørende forståelse af den rejste problemstilling og en selvstændig og reflekteret brug af relevant teori.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. På basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i en sikker viden om og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres gode evner til at analysere forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen fremstår struktureret og formidles klart. Der demonstreres en god forståelse af den rejste problemstilling og en sikker brug af relevant teori.
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål På basis af en grundlæggende viden om den danske forvaltningens opbygning og funktionsmåde og med udgangspunkt i viden om og anvendelse af fagets begreber og teorier demonstreres en vis evne til at analysere forvaltningsmæssige problemstillinger. Analysen formidles på en forståelig måde. Den samlede besvarelse af den rejste problemstilling er dog usikker.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 4
 • Total
 • 60