International Politik

Kursusindhold

Faget fokuserer på at give den studerende indsigt og metoder til at analysere, hvordan det internationale systems strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler i det internationale system.

 

Faget giver et overblik over international politiks centrale teorier, begreber og politikområder, der giver den studerende redskaber til at analysere internationale strukturer, institutioner, processer og aktører.

 

Engelsk titel

International Relations

Målbeskrivelse

International politik giver den studerende

 • indsigt i den politiske betydning af centrale begreber og evne til at analysere centrale politikområder inden for international politik
 • forståelse af de historiske forudsætninger for og fremtidige udviklingsmuligheder af teorier, begreber og politikker inden for international politik
 • indsigt i og metoder til at analysere, hvordan det internationale systems strukturer og processer sætter rammen om den samfundsmæssige udvikling og under hvilke betingelser samfundsmæssige aktører handler i det internationale system
 • yderligere kompetence til at opstille et videnskabeligt argument på basis af solid faglig indsigt, desuden vil faget opøve den studerendes evne til at præsentere et sådant argument både mundtligt og skriftligt. En del af denne kompetence er evnen til selv at formulere problemstillinger og udvikle en analyse heraf, såvel som evnen til at analysere givne problemer inden for kort tid

Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 110 timer. Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.

Fagets obligatoriske pensum udgør 2100 sider.

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
International politik bestås gennem en fri skriftlig hjemmeopgave. Opgaven afleveres ved afslutningen af undervisningsperioden.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i selvstændig og kritisk refleksion over, anvendelse af og sikker viden om international politiks teorier, begreber og metoder demonstreres evnen til systematisk at analysere centrale politikområder inden for international politik, internationale forholds påvirkning af nationale samfundsmæssige og politiske spørgsmål samt de handlemuligheder en given aktør har internationalt. Der demonstreres en forståelse af de historiske forudsætninger og fremtidige udviklingsmuligheder af teorier, begreber, og politikker inden for international politik. Der er sikker faktuel viden.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Med udgangspunkt i en sikker viden om international politiks teorier, begreber og metoder demonstreres evnen til at analysere og diskutere centrale politikområder inden for international politik, internationale forholds påvirkning af nationale samfundsmæssige og politiske spørgsmål samt de handlemuligheder en given aktør har internationalt. Teorier og begreber anvendes i et vist omfang systematisk og aktivt i diskussionen. Der er grundlæggende faktuel viden.
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i en basal viden om international politiks centrale teorier, begreber og metoder demonstreres evnen til at analysere udvalgte politikområder inden for international politik, internationale forholds påvirkning af nationale samfundsmæssige og politiske spørgsmål samt de handlemuligheder en given aktør har internationalt. Teorier og begreber anvendes kun i ringe omfang aktivt og systematisk i diskussionen. Der er begrænset faktuel viden.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 56
 • Øvelser
 • 8
 • Forberedelse
 • 300
 • Eksamensforberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 550