Metode 2 (2012-studieordningen)

Kursusindhold

Faget indeholder, i forlængelse af Metode 1, en bredere og mere nuanceret gennemgang af samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis, især med henblik på, at sætte de studerende i stand til at give velfunderede analyser af forskellige typer af data. Faget introducerer teorierne bag forskellige kvalitative og kvantitative metoder og gennemgår hvordan disse tilgange kan anvendes i gennemførelsen af analyser i forbindelse med et givent forskningsdesign. I forlængelse af Metode 1 giver faget desuden en indføring i mere avancerede statistiske metoder med særlig henblik på multivariate analyser.

Engelsk titel

Method 2 (2012-studieordningen)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Statskundskab, 2012-studieordningen.

Sidste undervisningsudbud i foråret 2019. Læs mere herom nedenfor under "Bemærkninger".

Målbeskrivelse

Metode 2 giver de studerende:

 • en grundig indføring i udformning af forskningsdesign herunder centrale overvejelser i forskningsprocessen.
 • et grundigt og nuanceret kendskab til kvalitative og kvantitative metoder samt muligheder og begrænsninger ved at anvende disse tilgange.
 • indsigt i og praktisk erfaring med at gennemføre politologiske og andre samfundsvidenskabelige analyser af konkrete forskningsspørgsmål på baggrund af kvalitativt og kvantitativt datamateriale og under hensyn til krav om videnskabelighed.
 • en grundig indføring i anvendelsen og behandlingen af statistisk materiale via statistisk software.
 • en indføring i case-studier og forskellige tilgange inden for denne tradition.
 • grundlag for kritisk at vurdere egne og andres forskningsresultater.

Se mere information under "Bemærkninger"

Pensum udgør 700 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Metode 2, at man har bestået Metode 1.

Sidste eksamensudbud

De tre sidste muligheder for at gå til eksamen i Metode 2 (10 ECTS) er:
- Ordinær eksamen til sommerterminen 2019
- Syge- og reeksamen til sommerterminen 2019
- Ordinær eksamen til vinterterminen 2019/20

Eksamen følger denne studieordnings krav.
Studerende tilmelder sig eksamen via Selvbetjening på KUnet i eksamenstilmeldings og – redigeringsperioderne.

Studerende der ikke har bestået kurset efter sidste eksamensudbud skal søge om dispensation til at blive overflyttet til 2017-studieordningen for bacheloruddannelsen i Statskundskab.

Overgangsordning: Sidste mulighed for undervisning
Denne mulighed er udelukkende for studerende, som efter forårssemestret 2018 ikke har været tilmeldt undervisningen i Metode 2 (10 ECTS) eller som gennem en dispensation har fået annulleret undervisningstilmeldingen i Metode 2 (10 ECTS). Studerende kan blive tilmeldt overgangsordningen ved at sende en mail med titlen ”overgangsordning” til dispensation@ifs.ku.dk

På forårssemestret 2019 oprettes som overgangsordning en studiekreds, hvor der undervises af instruktorer og/eller en VIP i kurset Metode 2 (10 ECTS). Det er sidste gang, der bliver undervist i Metode 2 (10 ECTS).

Eksamen på overgangsordning
Der vil være tre eksamensforsøg for studerende på overgangsordningen:
- Ordinær eksamen til sommerterminen 2019
- Syge- og reeksamen til sommerterminen 2019
- Ordinær eksamen til vinterterminen 2019/20
Eksamen følger denne studieordnings krav.

Studerende på overgangsordningen kan godt skrive eksamensopgave sammen med studerende, som er indskrevet på 2012-studieordnignen for bacheloruddannelsen i Statskundskab og skal til eksamen i Metode 2, men som ikke er en del af overgangsordningen.

Studerende på overgangsordningen, der ikke har bestået kurset efter sidste eksamensudbud, skal søge om dispensation til at blive overflyttet til 2017-studieordningen for bacheloruddannelsen i Statskundskab.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Metode 2 bestås gennem en hjemmeopgave med mundtligt forsvar. Den studerende opstiller selv en problemstilling, der godkendes af underviseren. De indholds- og formmæssige krav fremgår af kursussiden. Opgaven afleveres ved afslutningen af undervisningsperioden. Efterfølgende forsvares hjemmeopgaven ved en mundtlig eksamen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter inklusiv censur, og der gives ikke forberedelsestid til eksaminationen. Den studerende starter med at præsentere opgaven, hvorefter der eksamineres både i opgaven samt i fagets pensum. Den studerende eksamineres individuelt uanset om hjemmeopgaven er skrevet i gruppe eller individuelt. Hvis hjemmeopgaven er skrevet i gruppe må de øvrige gruppemedlemmer ikke være tilstede under den mundtlige eksamination. Ved den endelige bedømmelse tæller den skriftlige opgave 50% og den mundlige præstation tæller ligeledes 50%. Faget bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Ved eksaminationen må en disposition i stikordsform (max. 100 ord) samt opgaven medbringes. Der må ikke være tilføjet bemærkninger eller andet i opgaven.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål Besvarelsen er systematisk og stringent struktureret og disponeret. Besvarelsen er udtømmende med præcis brug af fagets metoder og metodiske begreber i teori såvel som praksis. Der vises en høj grad af selvstændig refleksion, hvor forståelsen for de metodiske problematikker kommer til udtryk aktivt, sammenhængende og systematisk.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Besvarelsen er struktureret og disponeret, således at fagets grundlæggende og væsentlige metoder og metodiske begreber anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i noget omfang systematisk, sammenhængende og aktivt.
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Besvarelsen er løst struktureret og disponeret, men med flere af fagets metodiske begreber, der anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk.    

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 76
 • Forberedelse
 • 108
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 244