Generaliserede lineære modeller

Kursusindhold

Dette kursus introducerer generaliserede lineære modeller (GLM).

GLM-modeller er regressionsmodeller, som benyttes når den afhængige variabel ikke er målt på intervalskalaniveau (fx indkomst eller temperatur), men derimod antager diskrete værdier.

En diskret afhængig variabel kan være binær (fx om man er levende eller død), ordinal (fx om man er ”uenig”, ”enig” eller ”meget enig” i et udsagn), ikke-ordnet (fx om man foretrækker bus, færge eller bil som befordringsmiddel) eller en tællevariabel (fx hvor mange gange man gik til lægen sidste år).
Diskrete afhængige variable optræder ofte i samfundsvidenskabelige data, og GLM-modeller er derfor et godt supplement til den traditionelle lineære regressionsmodel.

Kurset er empirisk og praktisk orienteret og kombinerer forelæsninger med "hands on" øvelser, hvor den studerende selv arbejder med GLM-modeller i statistikprogrammet Stata.

Engelsk titel

Generalized Linear Models

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordning)


Fagpakke (KA 2015):

Velfærd, ulighed og mobilitet/Welfare, inequality and mobility
Viden, organisation og politik/Knowledge, organisation and politics
Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

Målbeskrivelse

Viden:
Kurset præsenterer en række almindelige GLM-modeller, herunder den ordinale og multinomiale logistiske regressionsmodel og Poisson-modeller for tælledata. Herudover præsenterer kurset en række mere avancerede modeller som fx conditional/nested logit, zero-inflated Poisson og generaliseret ordinal regression. Kurset giver den studerende kendskab til de mest almindelige GLM- modeller.

 

Færdigheder:
Kurset gør den studerende i stand til at (1) argumentere for valget af en bestemt GLM model givet den afhængige variabels måleegenskaber, (2) estimere GLM-modeller i statistikprogrammet Stata og (3) fortolke resultater fra de mest almindelige GLM-modeller.

 

Kompetencer:
Kurset gør den studerende i stand til at analysere den brede vifte af diskrete anhængige variable, som optræder i samfundsvidenskabelige data (surveys, registerdata, brugerundersøgelser, tilfredshedmålinger etc.). På baggrund af kurset kan den studerende selv planlægge og udføre analyser af denne type data.

Holdundervisning.

Uddrag fra grundbøger + artikler fra videnskabelige tidsskrifter, der anvender de modeller, som præsenteres i undervisningen.

Kurset forudsætter kendskab til grundlæggende kvantitative metoder svarende til det, som opbygges på BA-uddannelsen i sociologi.

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe.
Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren.
Den skriftlige opgave må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 90
 • Øvelser
 • 50
 • Eksamensforberedelse
 • 38
 • Total
 • 206