Å - AFLYST - Offentlig organisation og ansatte

Kursusindhold

Staten er i dag langt mere end det voldsmonopol Max Weber beskrev. Den offentlige sektor og offentlige organisationer sørger ikke blot for velfærd, men skaber også rammer for kunst, kultur og private virksomheder. I dag findes omkring en tredjedel af alle danske arbejdspladser i det offentlige. Offentlige organisationer er dog underlagt en række politiske og administrative spilleregler, som det kræver særlige analytiske værktøjer at forstå. På dette kursus læser vi teoretiske tekster på tværs af fagfelterne organisations- og professionssociologi, arbejdsmarkedsstudier og offentlig forvaltning.

 

Kurset er organiseret i tre dele over 14 sessioner:

 

Første del fokuserer på relationen mellem politik og administration (forvaltning).

Her introduceres sociologisk tænkning om bureaukrati og forvaltning. Vi ’brusher up’ på, hvad der karakteriserer den offentlige organisation, og hvad en reform er. Public-choice og neo-institutionel teori brugt på den offentlige organisation introduceres. Dernæst præsenteres de ’nye’ forvaltningsformer beskrevet i den politologiske litteratur såsom ’Neo-Weberian State’, ’New Public Management’, ’New Public Governance’ og ’Digital Era Governance’. I den forbindelse skærpes forståelsen af begreberne legitimitet og pålidelighed (accountability) i relation til de forskellige forvaltningsformer.

 

Anden del fokuserer på relationen mellem bureaukrati/bureaukrat og borgeren.

Her introduceres forskellige analytiske tilgange til offentligt ansatte/bureaukrater og den offentlige service. Vi beskæftiger os særligt med teori om ’street level bureaucrats’ og ’front line workers’ i den sociologiske og politologiske litteratur. I den forbindelse diskuterer vi empiriske fænomener fra den offentlige sektor om implementering og evidens i den sociale indsats samt brugen af ny teknologi på den offentlige arbejdsplads.

 

Tredje del fokuserer på relationen mellem ledelse og ansatte.

Her introduceres litteratur om professioner i det offentlige og herunder begrebsdannelse om semi-professioner og tillid. I den forbindelse ser vi også nærmere på organiseringen af det offentlige arbejdsmarked, fagforeninger (ofte såkaldte standsforeninger) og deres rolle i udviklingen af den offentlige sektor og kontrol med arbejdet overfor magtfulde offentlige arbejdsgivere. Empiriske eksempler inddraget i undervisningen inkluderer konflikten i 2008, lærerkonflikten i 2013 og digitaliseringsdagsordenen. Vi læser og diskuterer også nyere politologisk forskning om værdier og motivation blandt offentligt ansatte.

Engelsk titel

Å - CANCELLED - Public organization and employees

Uddannelse

OBS OBS!!
Kurset er AFLYST på Sociologi i foråret 19.
Lignende kursus udbydes på Statskundskab i foråret 19.KA Teori og tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Viden, Organisation og Politik
 

Målbeskrivelse

Viden:

 • De studerende forventes efter kurset at kunne redegøre for og sammenligne centrale teoretiske begreber om offentlig organisation præsenteret i undervisningen.
 • De studerende får i dette kursus et større kendskab til de institutioner, som kendetegner den offentlige sektor i de fleste industrialiserede lande, om end der er særligt fokus på empiriske eksempler fra Danmark.

 

Færdigheder:

 • De studerende forventes i løbet af kurset at opstille en relevant problemstilling om offentlig organisation med udgangspunkt i kursets litteratur.
 • De studerende forventes at kunne anvende de teoretiske begreber præsenteret i kurset i en analyse af den selvvalgte problemstilling med udgangspunkt i en empirisk case om offentlig organisation.
 • I analysen forventes de studerende at kunne identificere forskellige forvaltningsformer, modstand og samspil mellem professionelle og administration og at kunne vurdere konsekvenserne af reformer for offentligt ansatte og borgere.

   

Kompetence:

 • Gennem dette kursus vil de studerende styrke deres evne til at forstå logikker i den offentlige organisation, og kunne agere i forhold hertil i deres arbejdsliv. En vigtig kompetence, hvis man ansættes i en offentlig organisation, men også nyttig ved ansættelse i en interesseorganisation eller privat virksomhed, der interagerer med det offentlige.
 • Kurset vil sætte de studerende i stand til at identificere og  analysere problemstillinger, der er særlige for offentlige organisationer.

Kurset er baseret på at de studerende deltager aktivt.

Hver undervisningsgang vil bestå af et mix af forlæsning og forskellige aktiviteter såsom case-baseret undervisning, gruppearbejde, plenum diskussion mv. Målet med aktiviteterne er, at de studerende skal øve sig i at anvende teoretiske begreber analytisk på empiriske eksempler. Vi arbejder løbende med at skabe et åbent rum for dialog og spørgsmål i undervisningen.

En - max to – undervisningsgange vil blive afløst af studietue til en dansk offentlig arbejdsplads og/eller en fagforening.

På kurset læser vi teoretiske videnskabelige tekster indenfor organisationssociologi, professionssociologi, offentlig forvaltning og arbejdsmarkedsstudier med fokus på offentlig organisation.

 

I enkelte tilfælde læses også korte empiriske case-beskrivelser eller lignende, som forberedelse til konkrete øvelser.

Det er en fordel (men ikke en nødvendighed) at tage faget i forlængelse af eller sideløbende med fagpakkens grundkursus: Viden, politik og organisation.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I forbindelse med formuleringen af en synopsis til eksamen vil teknikker med peer-feedback – dvs. velorganiseret, kvalificeret og konstruktiv kritik fra medstuderende –  blive anvendt i kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Individuel/gruppe.
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, foregår den mundtlige prøve som gruppeprøve. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 70
 • Forberedelse
 • 42
 • Eksamensforberedelse
 • 66
 • Total
 • 206