Grønne fællesskaber i byen

Kursusindhold

Byers rolle i lokal, national og global klima- og miljøpolitik anerkendes i stigende grad og bæredygtighed er blevet en officiel målsætning i de fleste byers planlægning. Interessen for bæredygtighed og grøn omstilling er dermed voksende overalt i verden, herunder også i Danmark, som led i en kollektiv søgen efter mere bære- og levedygtige byer. Nye typer af civilsamfundsdrevne projekter og offentlige initiativer med fokus på grøn omstilling og bynatur vinder frem; alt fra byhaver, fødevarefællesskaber, beskyttelse af biodiversitetsrig natur i bynære områder og klimatilpasning til globale klimaretfærdighedsbevægelser, translokale og transnationale bynetværk og omstillingsbyer.

 

Men grønne hensyn presses ofte af økonomiske realiteter i byplanlægningen og -udviklingen; og det er typisk omstridt mellem forskellige interessenter, hvordan bæredygtighed skal forstås, miljømæssigt, socialt og økonomisk og hvordan det skal implementeres lokalt. I dag ses det, hvordan ’det grønne’ er til forhandling, idet byplanlæggere, politikere, foreninger og engagerede borgere på hver deres måde udmønter fortolkninger af den bæredygtige by.

 

Kurset vil søge at komme nærmere, hvordan nutidens dominerende koncepter ’grøn’ og ’bæredygtig’ omsættes til konkrete initiativer i den senmoderne by på både lokalt, nationalt og transnationalt niveau. Kurset vil introducere en række teoretiske og tematiske vinkler (herunder bl.a. fransk pragmatisk sociologi), der samlet set skal være med til at belyse, hvordan man kan forstå grønne engagementer og fællesskaber i byen og deres indvævning i økonomiske, politiske og sociale strukturer. Herigennem introduceres en begrebsmæssig værktøjskasse til analyser af miljø- og bysociologiske problemstillinger, som vil berøre blandt andet:

 

(a) stedtilknytning og det lokale miljøs rolle

(b) betydningen af grønne værdier og retfærdiggørelser for kompromisser og kampe om byen

(c) planlægningen af en grønnere by, neoliberale styringslogikker og bynetværk

(d) demokratiske processer i byen og relationen mellem civile engagementer og myndigheder

 

En central del af kurset vil være, at de studerende selv vælger en case, som de analyserer på baggrund af kursuslitteraturen.

Engelsk titel

Urban green communities

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik/Knowledge, organisation and politics
Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

 

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende vil efter endt kursus kunne redegøre for og definere udvalgte miljø- og bysociologiske teorier i relation til grønne fællesskaber i byen. Den studerende vil kunne identificere konkrete grønne problemstillinger i byen og vil have kenskab til, og evne til at give overblik over, tendenser på området.

 

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne analysere miljø- og bysociologiske problemstillinger med brug af kursuslitteraturen og være i stand til at vurdere og argumentere for anvendeligheden af teorierne på forskellige grønne praksisser i byen.  Den studerende vil være i stand til at formidle og diskutere problemstillinger i relation til grønne fællesskaber i byen med fagfæller.

 

Kompetencer:

Den studerende vil efter endt kursus have opnået kompetencer i at overføre miljø- og bysociologisk teori til nye empiriske problemstillinger og vil på den baggrund være i stand til at gøre brug af sin viden i planlægningen af sociologiske undersøgelser af grønne fællesskaber og praksisser i byen. Den studerende forventes efter endt kursus at kunne tilegne sig, og tage kritisk stilling til, ny viden på det miljø- og bysociologiske område.

Kurset er baseret på holdundervisning og forelæsninger og undervisningen vil foregå på dansk.

Kurset er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen i form af studenteroplæg baseret på kursuslitteratur og aktiv deltagelse i diskussion og øvelser i undervisningen med tilstedeværelse 11 ud af 14 kursusgange.

Yderligere forventes produktion af en 3-5 siders analyse af en relevant problemstilling på baggrund af kursuslitteratur og desk-research, som præsenteres for holdet, hvor der modtages peer-feedback og det forventes, at den studerende giver peer-feedback på andre studerendes skriftlige analyser.

Undervisningsmaterialet på ca. 700 sider vil bestå af relevante teoretiske og tematisk-empiriske tekster inden for miljø- og bysociologien samt relaterede sociologiske felter.

 

Case-præsentationer som fx avisartikler, kommunale projektbeskrivelser eller rapporter kan også blive anvendt i undervisningen.

 

Materialet vil blive samlet i et kompendium eller blive gjort tilgængeligt digitalt.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse.
Kurset er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen i form af studenteroplæg baseret på kursuslitteratur og aktiv deltagelse i diskussion og øvelser i undervisningen med tilstedeværelse 11 ud af 14 kursusgange.

Yderligere forventes produktion af en 3-5 siders analyse af en relevant problemstilling på baggrund af kursuslitteratur og desk-research, som præsenteres for holdet, hvor der modtages peer-feedback og det forventes, at den studerende giver peer-feedback på andre studerendes skriftlige analyser.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 98
 • Forberedelse
 • 25
 • Øvelser
 • 55
 • Total
 • 206