Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Charlotte Sandros – Praksishold i eksistentiel psykoterapi
Formålet med dette praksishold er, at give de studerende en indføring i og en erfaring med eksistentiel psykoterapi.
Det primære fokus i undervisningen vil ligge på det konkrete kliniske arbejde, men de studerende vil også få en grundig introduktion til den teori det kliniske arbejde bygger på. Herunder på hvordan eksistentiel filosofi kan omsættes i terapeutisk praksis.
 

Undervisningsform:
To af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter. Underviseren superviserer disse forløb og holdet fungerer som medsuperviserende team.
Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave forskellige øvelser, som kommer til at kræve en personlig åbenhed og et personligt engagement.
Der eksisterer flere forskellige eksistentielle terapiretninger. På dette hold vil vi primært fokuser på Ernesto Spinellis eksistentielle terapimodel..

aktiv deltagelse og eksamen:

 • supervisionen af de to klientforløb

 • diskussioner og refleksioner i forbindelse underviserens teoretiske oplæg

 • Et responspapir (maks. 5 sider). Den studerende vælger selv en problemformulering, der er relevant i forhold til undervisningen. Problemformuleringen skal enten tage udgangspunkt i et klinisk fænomen der belyses teoretisk eller i et teoretisk fænomen der eksemplificeres med kliniske eksempler fra undervisningen. Den studerende skal inddrag sit eget oplevelsesmæssige perspektiv. Endvidere skal både det obligatoriske og det selvvalgte pensum bruges i responspapiret.

 

Praksishold 2 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder i oprindelige og nyere tilgange.

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af Kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både "klassiske"/anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssig udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Udarbejdelse af begrebskort (i gruppe): op til 2 gange i løbet af semestret.

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur samt relevant selvvalgt litteratur.

 

Praksishold 3 v/ Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst  -  At arbejde på en specialiseret behandlingsklinik for børn: Integration af teori og praksis

Længes du efter at opleve hvordan praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn med angst? Så er dette praksishold muligvis noget for dig. Praksisholdet kan med fordel kombineres med Seminarholdet ”klinisk børnepsykologi: Integration af teori og praksis”.

Undervisningen er tilrettelagt som en integreret del af den kliniske aktivitet ved Center for Angst (CfA). CfA anvender kognitive terapiformer til behandling af angst hos børn og unge. På kurset vil den studerende lære at identificere angstlidelser, samt foretage differentialdiagnostiske overvejelser. Den studerende vil få kendskab til undersøgelses- og interventionsmetoder, samt lære at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling.

Studerende vil i grupper af 3 følge ET behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens temaer og inddrage observationer i holdundervisningen.

Derudover skal alle studerende deltage i en undersøgelse med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform:
Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 2 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse aktiviteter består af 3 timers undersøgelsesdeltagelse, 2x2 timers observation af undersøgelser ifht. valgte behandlingsforløb, samt 11xca. 1.5 times ugentlig observation af behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, indenfor normal arbejdstid til klinik aktiviteterne.

Den aktive deltagelse, som er en forudsætning for deltagelse i eksamen, defineres som: deltagelse i klasseværelset, deltagelse i ugentlige observationer, samt deltagelse i live undersøgelse. Den studerende forventes at have læst hele pensum indenfor de første 3 uger, da denne viden er nødvendig for at få udbytte af observationer, indgå i drøftelser og diskussioner.

 

Praksishold 4 v/ Ulla Wattar - Kognitiv adfærdsterapi i praksis
Praksisholdet vil give de studerende indføring i og erfaring med at arbejde psykoterapeutisk ud fra kognitiv -adfærdsterapi, teori og metode, således at de studerende vil  kunne opstarte og gennemføre en terapeutisk samtale med en klient/borger/ bruger ud fra kognitive principper. 

Praksisholdet vægter træning af psykoterapeutiske samtale færdigheder;  herunder den kognitive forståelse af klienter, sagsvurdering og formulering, at arbejde ud fra kognitive principper, valg og udførelse af verbale og adfærdsmæssige undersøgelses metoder og interventionsstrategier, tilbagefaldsforebyggelse og andre relevante emner.  o.a. Der arbejdes med rollespil, hvor de studerende optager deres rollespil på video,  som efterfølgende analyseres i undervisningen, med videoklip med klienter, med cases, og med interviews / samtaler med klient som deltager i undervisningen. Enkelte studerende vil få mulighed for at følge forløb med klient fra første mødegang til afslutning, hvor holdets øvrige deltagere fungerer som supervisorer og sparringspartnere.

De studerende vil deltage i undervisningen med aktiv undersøgelse, refleksion og diskussion.

Enkelte undervisningsgange vil have fokus på specifikke emner som støtter op omkring kognitiv terapi. Det kan være nyere retninger som compassion focused therapy og de særlige metoder der vægtes inden for denne retning og særlige emner for eksempel indenfor angstlidelser, selvværdsbehandling o.a.

Undervisningsform:

 • Deltagelse i gruppearbejde, rollespil, samtaler med klienter, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Et mundtligt oplæg: Med udgangspunkt i et af temaerne fra de forrige undervisningsgange skal gruppen i det mundtlige oplæg diskutere en relevant problemstilling. Denne diskussion baseres primært på den selvvalgte litteratur (200 sider).

 • Aflevering af 2 responspapirer af max 3 siders længde, på baggrund af pensumlitteratur samt relevant selvvalgt litteratur (maks. 3½ side) I disse responspapirer skal man dokumentere at man har læst det obligatoriske pensum (i alt 300 sider) samt demonstrere, at man kan anvende pensum til at analysere og diskutere relevante problemstillinger. Ved afslutningen skal alt obligatorisk litteratur være eksplicit anvendt i responspapirer. Et af responspapirerne baseres på ”bundent arbejdsspørgsmål” og et baseres på et selvvalgt spørgsmål, der besvares som en kritisk refleksion.

 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.
Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) - en gren af nyere kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Undervisningsform:
Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeut for hver en klient - i samarbejde med en observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet minimum tre timer om ugen. 

Aktiv deltagelse og eksamen:

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Mundtlig oplæg af maks. en halv times varighed (terapeuter & observatører undtaget): Med udgangspunkt i et af temaerne - primært fra obligatorisk pensum - diskuteres en relevant klinisk problemstilling.
 • Afsluttende fri skriftlig opgave på maks. 5 sider: Med udgangspunkt i både obligatorisk og selvvalgt pensum diskuteres og reflekteres en teoretisk problemstilling, der har afspejlet sig i det kliniske arbejde og supervision på praksisholdet.   

 

Praksishold 6 v/Svend Aage Rasmussen - Postmoderne terapi: Systemisk, narrativ og dialogisk teori og praksis

Undervisningen sigter mod at give deltagerne basale teoretiske og praktiske forudsætninger for at udvikle en postmoderne, horisontal psykologekspertice.

Med systemisk/narrativ teori og praksis inden for det kliniske område som en rød tråd vil undervisningen følge udviklingen fra moderne systemisk familieterapi til en bred postmoderne relationel praksis, der udover familien også arbejder med individet og det sociale netværk, og som samtidigt i en problematisering af terapibegrebet foretrækker at tale om samtaler, konsultation og udvikling af kompetencer.

Vi vil følge udviklingen fra de klassiske systemiske terapiformer, hvis tankegange senere blev sammenfattet under overskriften "1. Ordens kybernetik", til socialkonstruktionistisk og poststrukturalistisk informerede narrative og dialogiske praksisformer.  

 

Undervisningsform:
I undervisningen vil der ud over teorigennemgang blive vist kliniske videooptagelser, der vil blive analyseret og diskuteret. Endvidere vil der være en del praktiske øvelser, og der vil være mulighed for supervision.

Aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • To gange i forløbet i gruppe stille spørgsmål og kommentere den relevante litteratur til den enkelte undervisningsgang.

 

Praksishold 7 v/ Lone Kretzschmar - Psykoanalytisk terapi med voksne
Psykoanalysen omfatter både en behandlingsmetode, en teori om personlighedens udvikling og organisering og en teori om udviklingen af psykopatologi
Formålet med dette praksishold er at give de studerende en introduktion til psykoanalytisk psykoterapi og den bagvedliggende teori. To til tre af de studerende på holdet vil få individuelle samtaleforløb med voksne klienter, som vil blive videofilmet og brugt i undervisningen. Underviseren fungerer som supervisor og holdet deltager i fælles diskussion og refleksion over det fremlagte terapimateriale. Det vil blive gennemgået, hvordan man foretager assessment til psykoterapi og udarbejder en dynamisk caseformulering. Vi vil arbejde med, hvordan den terapeutiske ramme etableres og hvad man skal være opmærksom på, hvis det analytiske rum skal opretholdes. Centrale psykodynamiske begreber, som overføring, modoverføring, modstand, affekt, dynamik og konflikt vil blive berørt, ligesom det vil blive belyst, hvordan interventioner tilpasses klientens personlighedsstruktur og psykopatologi.

Undervisningsform:

 • Deltagelse i diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.

 • Et mundtligt oplæg med udgangspunkt i udvalgte teoretiske emner om psykoanalytisk psykoterapi baseret på dels obligatorisk litteratur og dels selvvalgt litteratur eksemplificeret med relevante kliniske problemstillinger fra de terapeutiske forløb på holdet.

Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
 • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Praksishold
 • 42
 • Total
 • 42