Arbejds- og organisationspsykologi - Videregående anvendt teori og metode

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering i forhold til de krav og muligheder, der eksisterer, når man som individ eller gruppe skal mestre organisationens opgaver. Det gælder både i forhold til udredning, intervention og evaluering.

Formålet med undervisningen er at give en videregående indføring i teori og praksisformer, der kan medvirke til at skabe viden dels om arbejdsforhold og ledelse, dels om gruppe - og organisationsformer, der fremmer såvel den individuelle som den organisatoriske kompetenceudvikling, performance og trivsel.

Forelæsningsrækkens centrale temaer er forhold som vedrører den enkelte medarbejder som fx forandring både i arbejdsopgaver og i organisationen, psykosocialt arbejdsmiljø, organisationskultur, fleksibelt arbejde, ledelse, teamstruktur, trivsel, stress, konflikter og mobning. Andre centrale emner, der vil indgå i undervisningen, er etiske problemstillinger i relation til forskellige forståelsesmåder og interventionsformer i den konkrete praksis samt forhold vedrørende arbejdet med intervention og evaluering.

Forelæsningsrækken vil introducere teori, begreber, metoder og empirisk forskning, som vil blive anvendt i relation  til arbejde med casemateriale, således at sammenhængen mellem praksis og teori vægtes..

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology - Advanced applied theory and method

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af modulet skal den studerende kunne beskrive, diskutere og anvende centrale begreber og metoder analytisk med henblik pa at kunne forstå og anvende principperne bag udvikling, implementering og evaluering af psykologiske processer og interventioner indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Mål for læringsudbytte ved Videregående anvendt teori og metode

Den studerende kan ved afslutning af forelæsningsrækken:

 • Redegøre for og analysere de centrale perspektiver i en given arbejds- og organisationspsykologisk problemstilling, f.eks. en casebeskrivelse, ud fra relevante arbejds- og organisationspsykologiske teorier og forskningsresultater.
 • Søge og udvælge litteratur, der bidrager til yderligere, forskningsbaseret belysning af problemstillingen.
 • Reflektere kritisk over den inddragne viden samt begrunde og diskutere, hvilke arbejds- og organisations psykologiske udredningsmetoder og interventioner, der kan anvendes i relation til problemstillingen.
 • Redegøre for forskellige metoder til evaluering af de relevante interventioner
 • Reflektere kritisk over de mulige resultater af interventionen, herunder evalueringen og dokumenteringen af disse.

Forelæsninger

800 siders obligatorisk litteratur samt 60 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister

Det forventes af de studerende, at de forbereder sig gennem litteraturstudier og aktiv deltagelse i undervisningen. Anbefalinger gives i semesterets læseplan.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Bunden skriftlig ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 12 sider
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler, såsom overheads, tabeller m.v. til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28