Klinisk psykologi

Kursusindhold

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber.

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse
inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet. Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser, herunder sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger.

 

Engelsk titel

Clinical Psychology

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for, anvende og analysere klinisk psykologisk teori, metode og dens arbejdsformer i forhold til konkrete kliniske problemstillinger:

 • Identificere centrale elementer ved givne klinisk psykologiske problemstillinger.
 • Redegøre for og udvalge teorier, metoder og arbejdsformer i forhold til de givne kliniske problemstillinger, herunder at redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Vurdere og analysere de anvendte teorier, metoder og arbejdsformers muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet.

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode, empiri og arbejdsformer) og seminarhold (teori, metode, empiri og arbejdsformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder cases, som kan illustrere klinisk psykologiske problemstillinger såsom udredning af psykopatologi.

Det anbefales, men kræves ikke, at Udviklingspsykologi bestås forud for Klinisk psykologi.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives 10 minutters mundtlig feedback pr. opgave.

I møder ind i større grupper, der planlægges i tidsrum f.eks. 9-12 og 12-16. Du bør være tilstede ved starten af det offentliggjorte tidsrum. Hvis der ikke sidder studerende til feedback, forlader eksaminator lokalet. 

Feedbacken tilbydes kun ved personligt fremmøde på den planlagte dag. Det er ikke muligt at bytte tid/dag, modtage skriftlig feedback eller sende en stedfortræder.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Skriftlig ugeopgave omhandlende en specifik klinisk problematik.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3
deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 14 sider ved 1
studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 12 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Seminarhold
 • 28
 • Total
 • 84