Arbejds- og Organisationspsykologi

Kursusindhold

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen.

Engelsk titel

Work and Organizational Psychology

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan studerende samlet set redegøre for og anvende arbejds- og organisationspsykologisk teori og metode analyserende over for arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger og forholde sig analytisk til interventionsforslag, herunder:

 • Identificere centrale arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger og dertilhørende begreber.
 • Udvælge og redegøre for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og empiri, der er relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Analysere mulige relationer og sammenhænge, f.eks. årsager og virkninger i arbejdslivs- og organisatoriske problemstillinger, ud fra et teoretisk og forskningsmæssigt perspektiv.
 • Identificere relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventionsteorier, herunder overvejelser om forebyggende og behandlende foranstaltninger, og anvende og relatere dem i forhold til de beskrevne problemstillinger.
 • Analysere og vurdere styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger.

 

 

Undervisningen består af forelæsninger (præsentation af teori, metode og forskning inden for arbejds- og organisationspsykologiske temaer) og holdundervisning (kobling mellem teori og praksis på baggrund.af tematiserede arbejds- og organisationspsykologiske cases programsat og faciliteret af instruktorer).
•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På holdene kræves den studerendes aktive deltagelse. Her behandles forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter. Via cases introduceres den studerende til forskellige interventions- og praksisformer.

Det anbefales, men kræves ikke, at følgende fagelementer er bestået forud for arbejds- og organisationspsykologi: Videnskabsteori og psykologiens historie, Statistik 1 og Statistik 2

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives 10 minutters mundtlig feedback pr. opgave.

I møder ind i større grupper, der planlægges i tidsrum f.eks. 9-12 og 12-16. Du bør være tilstede ved starten af det offentliggjorte tidsrum. Hvis der ikke sidder studerende til feedback, forlader eksaminator lokalet. 

Feedbacken tilbydes kun ved personligt fremmøde på den planlagte dag. Det er ikke muligt at bytte tid/dag, modtage skriftlig feedback eller sende en stedfortræder.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Afsluttende bunden skriftlig casebaseret ugeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3 deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige ugeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende og max 21 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Prøven er en intern prøve (reeksamen dog ekstern prøve).
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56