Udviklingspsykologi teori og metode

Kursusindhold

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.

 

Engelsk titel

Developmental Psychology theory and method

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende udviklingspsykologisk teori og metode analyserende over for udviklingsproblemstillinger og – opgaver i børne- og ungdomslivet og forholde sig analytisk selvkorrigerende til eget empirisk-metodisk arbejde:

 • Afgrænse og formulere en problemstilling inden for et givent udviklingspsykologisk tema.
 • Redegøre for udviklingsbetingelser og udviklingsopgaver, der er betydningsfulde for børn og/eller unge set i lyset af den selvvalgte problemstilling.
 • Redegøre for og anvende udvalgte udviklingspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der videnskabeligt kan belyse den tematisk bestemt skriftlige hjemmeopgave og den udvalgte problemstilling.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders fordele og begrænsninger i forhold til at kunne belyse problemstillingen.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den udviklingspsykologiske disciplin

 • Anvende udviklingspsykologiske metoder i konkret empiriske kontekster og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til den givne problemstilling (genstand).
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og udviklingspsykologiske temaer), seminarhold (teori og udviklingspsykologiske temaer) og øvelseshold (metode).

•Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
•På seminarholdene kræves den studerendes aktive deltagelse, herunder aflevering af responspapirer. Studerende får vejledning på hold niveau i forbindelse med udarbejdelse af den tematisk bestemte hjemmeopgave.
•På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (interview, observation og eksperiment) med børn og unge samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

10 minutters mundtlig feedback per opgave. Tid og sted for feedback aftales med vejleder. Censor deltager ikke ved feedback.

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 6 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 uger
PRØVEFORM: Afsluttende 6 ugers tematisk bestemt skriftlig hjemmeopgave.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave kan aflægges som gruppeprøve med op til 4 studerende. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. studieordningens pkt. 4.4. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 4 studerende: 1 studerende: 5 sider, 2 studerende: 7 sider, 3 studerende: 9 sider, 4 studerende: 11 sider. Responspapirer skal udarbejdes individuelt.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider ved 1 studerende, max 18 sider ved 2 studerende, max 21 sider ved 3 studerende og max 24 sider ved 4 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelseshold
 • 33
 • Total
 • 117