Personlighedspsykologi teori og metode

Kursusindhold

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

Engelsk titel

Personality Psychology theory and methods

Målbeskrivelse

Ved afslutning af modulet kan den studerende samlet set redegøre for og anvende personlighedspsykologisk teori og metode og anvende disse analyserende i forhold til centrale begreber og problemstillinger i personlighedspsykologien. Den studerende kan forholde sig analytisk selvkorrigerende til personlighedspsykologisk metode og empiri:

 • Redegøre for og anvende udvalgte personlighedspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser, der er særlig relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Analysere de anvendte teoriers og metoders muligheder og begrænsninger.

 

Delmål for arbejdet med empiriske metoder, anvendt inden for den personlighedspsykologiske disciplin

 • Anvende metoder brugt i den personlighedspsykologiske disciplin og analysere disses muligheder og begrænsninger i forhold til den givne problemstilling (genstand).
 • Vurdere og selvkorrigere eget metodisk-empirisk arbejde i lyset af metodens foreskrevne principper, genstandens egenart og etiske rammer.

 

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser), seminarhold (teori) og øvelseshold (metode og empiriske undersøgelser).
- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet
litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og begreber via forskellige
læringsaktiviteter. Af den studerende kræves aktiv deltagelse, herunder aflevering af
responspapirer. Herudover vil der blive introduceret til grundlæggende studieteknikker
- På øvelsesholdene indgår konkret empirisk metodisk arbejde (personlighedstest, undersøgelser og
eksperimenter) og diskussion af disse i forhold til teorierne. Af den studerende kræves aktiv
deltagelse herunder udarbejdelse af øvelsesrapporter

Ingen særlige.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives 10 minutters mundtlig feedback pr. opgave.

I møder ind i større grupper, der planlægges i tidsrum f.eks. 9-12 og 12-16. Du bør være tilstede ved starten af det offentliggjorte tidsrum. Hvis der ikke sidder studerende til feedback, forlader eksaminator lokalet. 

Feedbacken tilbydes kun ved personligt fremmøde på den planlagte dag. Det er ikke muligt at bytte tid/dag, modtage skriftlig feedback eller sende en stedfortræder.

 

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
PRØVEFORM: Tematisk bestemt ugeopgave
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Den bundne skriftlige hjemmeopgave kan kun aflægges som individuel prøve. Responspapirerne skrives individuelt. Øvelsesrapporterne kan skrives i grupper på op til 3 studerende: 1 studerende: 3 sider, 2 studerende: 4 sider, 3 studerende: 5 sider.
OMFANG: Omfanget af den tematisk bestemte skriftlige hjemmeopgave er max 12 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Total
 • 126