Antropologisk metode

Kursusindhold

Kurset bygger på færdigheder erhvervet på bacheloruddannelsens første år såvel metodisk som tematisk.

Kurset består af fem moduler, som ligger i forlængelse af hinanden.

Modul 1 introducerer kurset, herunder  antropologiske projekter. De antropologiske metoder placeres i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Modul 2  introducerer til den indledende del af et antropologisk projekt.

Modul 3 introducerer dels de studerende i at konstruere et metodisk design, dels i grundlæggende metoder i antropologiske projekter, herunder basale elementer inden for kvantitativ metode med særligt fokus på udviklingen og gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse.

Modul 4  består af feltøvelser mhp at opnå færdighed i at indsamle etnografisk materiale.

Modul 5 introducerer de studerende til analysen af empirisk materiale og formidling af resultater.

I kurset indgår introduktion til gruppearbejde og et litteratursøgningskursus. Indstilling til eksamen er betinget af, at den studerende undervejs i forløbet har deltaget i og afleveret et antal porteføljer

Engelsk titel

Anthropological Methods

Målbeskrivelse

Viden

 • Have grundlæggende kendskab til antropologiske metoder

 

Færdigheder

 • Kunne anvende kvalitative og kvantitative metoder korrekt og reflektere over betydningen af de to metoderes forskellige epistemologiske afsæt for det genererede empiriske materiale
 • være i stand til at vurdere et projekts etiske aspekter
 • kunne afgrænse en antropologisk problemstilling i samarbejde med andre
 • kunne udforme en relevant og operationaliserbar problemformulering
 • kunne udarbejde et anvendeligt empirisk materiale i forbindelse med en feltøvelse på grundlag af en defineret problemstilling
 • kunne analysere det indsamlede materiale under inddragelse af relevant antropologisk teori

 

 Kompetencer

 • kunne reflektere kritisk over sammenhængen mellem de valgte metoder og de opnåede indsigter
 • kunne formidle projektets metode og analyse i en klart og velformuleret rapport. Den primpære målgruppe er universitetet men rapporten skal kunne læses og forstås af offentligheden

Kurset er baseret på et obligatorisk gruppearbejde, der centrerer sig om en for kurset relevant problemstilling. Problemstillingen omsættes i et konkret projekt, der har afsat tre uger til via feltøvelser at generere etnografisk materiale. Promlemstillingen skal godkendes af kursets undervisere.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og masterclass-feedback og vejledning.

Under afholdelse af seminar såvel som master class er årgangen opdelt i tre hold.
Kurset har fokus på metodiske problemstillinger og metoderelaterede øvelser i relation til antropologisk projektdesign, hvorfor tekstlæsning- og gennemgang fylder væsentligt mindre end på bacheloruddannelsens 1. år. For at gennemføre de enkelte projekter skal de studerende selvstændigt søge og forholde sig til litteratur af relevans for netop deres projekt. Herudover skal de organisere deres etnografiske materiale systematisk som et af flere led i den analytiske proces.

Grundbøger:

 1. Bundgaard, Mogensen & Rubow (2018) Antropologiske projekter. En grundbog. København: Samfundslitteratur
 2.  
 3. O’Reilly, K. (2012). Ethnographic Methods. New York: Routledge
 4. Konopinski, N. (2014). Doing Anthropological Research. New York: Routledge
 5.  
 6. Lars Ørum Andersen & Karsten Ull Jakobsen (2012) Introduktion til statistic med SPSS. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Øvrig læsning:

Webtekster i Absalon.

Skriftlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback gives dels i form af kollektiv respons på indleverede porteføljer til masterclass, dels løbende som del af seminarundervisningen.

Den afsluttende eksamen afrundes med en karakter.

De studerende vejledes før og efter feltarbejde. Under feltarbejdet kan de studerende, så fremt der er behov for det kontakte en af underviserne. De studerende giver hinanden feedback på øvelser og porteføljer.

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave. Eksamen kan laves Individuel eller i grupper. Kurser er dog tilrettelagt efter at de studerende i udgangspunktet arbejder i grupper på 4-5 studerende. Afleveringens længde: Min. 25.920 anslag og max 31.680 anslag for 1 studerende. Plus min. 4.320 og max 5.280 anslag pr. ekstra gruppemedlem. Max. gruppestørrelse er 5 studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se måbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Seminar
 • 60
 • Feltarbejde
 • 180
 • Forberedelse
 • 409
 • Eksamen
 • 100
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Øvelser
 • 6
 • Total
 • 820