Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet bygger på et selvvalgt emne, hvor den studerende skal demonstrere kendskab til et udvalgt felt og færdigheder i antropologisk analyse. Det indebærer, at den studerende med brug af antropologisk teori/antropologiske analytiske begreber skal kunne analysere empirisk materiale. Projektet skal vise, at den studerende kan opstille en problemformulering og besvare den ved at bringe antropologiske begreber i spil for at analysere relevant empirisk materiale. Projektet skal tillige demonstrere den studerendes evne til klar formidling og til at præsentere en sammenhængende og konsistent argumentation.

Opgaven skal tage udgangspunkt i en antropologisk monografi eller en antropologisk ph.d.-afhandling. Dette kan evt. suppleres med andre undersøgelser (fx rapporter, biografier). Studerende kan i begrænset omfang vælge at supplere med egen empiri fx i form af et interview eller uddrag fra et chat fora. Det skal dog indskærpes, at der ikke er tid til at gennemføre feltarbejde eller undersøgelser, samtidig med at BA essay skrives. Desuden kræver inddragelsen af egen empiri metodisk refleksion over validiteten af data. Se desuden pjecen ’Byggesten i Samfundsvidenskabelige opgaver’, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU.

Engelsk titel

Bachelor Essay

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus kan den studerende

 • Redegøre for og begrunde valget af det empiriske materiale og de antropologiske begreber

 • Demonstrere regional eller tematisk viden

 

Færdigheder

Efter endt kursus kan den studerende

 • Opstille en problemformulering, der kan besvares med udgangspunkt i en antropologisk monografi eller ph.d.-afhandling. Der kan suppleres med anden litteratur og teori

 • Redegøre for og disponere stoffet og strukturere en besvarelse

 

Kompetencer

Efter endt kursus kan den studerende

 • Analysere dele af monografiens empiriske materiale ved hjælp af analytiske perspektiver, der ikke er anvendt i monografien.

 • Formulere og besvare en antropologisk problemformulering gennem opbygningen af et argument, der sammenholder det empiriske materiale og de valgte begreber

BA-analyseseminar og Klyngevejledning. Vejleder godkender problemformulering. Seminaret består af 7 undervisningsgange af 2 timer. På seminaret opdeles de studerende i skrive- og vejledningsklynger. Klyngevejledning består af fem møder. En studerende har som udgangspunkt er 15 minutter ved første møde og 30 minutter ved hvert af de efterfølgende fire møder. Ved gruppeopgave med to studerende opnormeres dette tal for de fire sidste møder, således at de studerende har 15 minutter sammen ved første møde og 45 min ved hvert af de efterfølgende fire møder. Ved tre studerende er tallet 15 minutter ved første møde og 60 minutter ved de efterfølgende fire møder. I løbet af seminaret præsenteres de studerende for forskellige analytiske og skrivetekniske tematikker og diskussioner. Disse inkluderer problemformulering, forholdet mellem teori og empiri i antropologisk analyse, akademisk argumentation og skrivetekniske redskaber. De studerende gennemfører en række mindre øvelser, som træner dem i at analysere fænomener fra forskellige teoretiske perspektiver.
Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes bacheloressays og vil inkludere praktiske øvelser og diskussioner over de konkrete bacheloressays.

Undervisningsmateriale uploades i Absalon.

Alle kurser på 1.-5. semester skal være bestået, før kurset kan påbegyndes.

I forbindelse med seminariet, skal den studerende aflevere en synopsis på 10.000 tegn. Aflevering af BA-essay forudsætter, at den studerende har afleveret sin synopsis.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I løbet af kurset gives der skriftligt feedback på samtlige afleveringer undervejs, det vil sige emnebeskrivelse, begrundet valg af monografi, analytiske perspektiver og problemformulering. Efter aflevering af synopsen modtager de studerende mundtlig feedback i form af klyngevejledning under udarbejdelsen af deres bachelor essays.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 30 min med opsyn.
Skriftlig aflevering + mundtligt forsvar.

Essay, fri skriftlig opgave med mundtligt forsvar. Kan skrives individuelt eller i en gruppe på max. 3. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Emnet er valgfrit, men skal godkendes af vejleder.

Længde: min. 43.200 max. 52.800 anslag ved individuel besvarelse. Min. 18.000 og max. 22.000 ekstra anslag per ekstra studerende ved gruppebesvarelse.
Sammen med essayet afleveres et resumé på fremmedsprog (max.
1.500 anslag). Er opgaven skrevet på dansk, svensk eller norsk, skrives resumé på engelsk. Er opgaven skrevet på engelsk, skrives resumé på dansk, svensk eller norsk. Mundtlig eksamen afholdes altid på dansk. Resuméet tæller ikke med i antal anslag for essayet.

Den studerende skal forsvare bacheloressayet til en mundtlig eksamen. Den studerende starter eksaminationen med et indledende oplæg på 5 minutter. Den efterfølgende dialog mellem den studerende, bedømmer og censor tager udgangspunkt i bacheloressayet, men kan også inkludere generelle antropologiske diskussioner. Hvis en studerende har skrevet bachelorprojekt individuelt, så vil hun blive eksamineret i 30 minutter (inklusiv votering), ved grupper på 2 studerende, så vil de være oppe til mundtlig eksamen i 40 minutter (inklusiv votering). For 3 studerende vil den mundtlige eksamen vare op til 50 minutter (inklusiv votering).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation.

Se desuden målbeskrivelsen ovenfor. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 14
 • Vejledning
 • 2,5
 • Total
 • 16,5