Anvendt antropologi

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske, analytiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante løsningsforslag, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et udrednings- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en eksternt orienteret rapport, der begrunder valg af problemformulering, fremlægger eksisterende og ny viden, rummer en kritisk diskussion af problemstillingen, og opstiller og formidler anbefalinger i forhold til den konkrete opdragsgiver, og (2) en opgave rettet til antropologiske fagfæller, hvor der med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde reflekteres over brugen af antropologiske begreber og perspektiver samt over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger.

Undervisningen består af en forelæsningsrække, en seminarrække samt vejledning.

Seminarrækken tager udgangspunkt i et konkret opdrag fra en ekstern samarbejdspartner inden for kursets udvalgte temafelter.

Seminarrækken vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. I den første del af kurset følger de studerende en ugentlig forelæsning samt vejledningstimer, der indfører de studerende i problembaseret projektarbejde samt den anvendte antropologis teoretiske grundlag, metoder og udfordringer. Den sidste del af kurset består af forelæsninger, seminarer og vejledningsforløb; hertil kommer særskilte timer i praktiske færdigheder, der knytter sig til kurset. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Applied Anthropology

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende

 • Demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling

 • Have viden indenfor et specifikt antropologisk emne

 

Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende

 • Udvælge relevant materiale i forhold til problemstillingen, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale og forholde sig kritisk til samme.

 • Reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejdet.

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende

 • Planlægge og gennemføre et projektarbejde på baggrund af en antropologisk problemformulering.

 • Opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til etgivet projektopdrag. Problemformuleringen skal målrettes opdragsgiveren (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper) .

 • Udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte opstillingen af operationaliserbare løsninger.

 • Opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper).

 • Reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen.

 • Indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand.

 

 

Forelæsninger, temahold-undervisning, temhold-øvelser, workshops, selvst. datasøgning, feltarbejde, møder med eksterne parter, præsentationer, rapportskrivning m.v.

Obligatorisk pensum: 300 sider for fælles forelæsningsrække og intro-forløb, og 500 sider for temaundervisning (seminarer).

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage ca. 300 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback på portefolio-opgaver undervejs, kort skriftlig feedback på eksamensopgaver

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i grupper på op til 5 personer, men kan udarbejdes individuelt.

Længde: 41.040-50.160 anslag for én studerende + 4.800 anslag pr. ekstra medlem i gruppen. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Seminar
 • 28
 • Projektarbejde
 • 298
 • Forberedelse
 • 168
 • Vejledning
 • 16
 • Øvelser
 • 12
 • Total
 • 550