Sommer 2018 Antropologiske perspektiver på naturopfattelser og naturetisk praksis

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til, hvordan antropologisk metode og teori kan bidrage til en forståelse af samtidens naturopfattelser. I tilknytning til et antropologisk forskningsprojekt om naturfortryllelse og naturetik vil kurset omfatte forelæsninger om naturbegrebet, religionsbegrebet, byens natur og antropologisk metode. Undervisere og studerende gennemfører desuden undervejs i kurset et kollektivt feltarbejde i København inden for et delvist tilrettelagt metodisk design.

Engelsk titel

Summer 2018 The enchantment of nature, anthropological perspectives

Uddannelse

Kurset udbydes som sommerskole i 2018 

 

 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning vil studerende:

 

Viden

- have et introducerende kendskab til naturbegrebet og religionsbegrebet i et antropologisk perspektiv.

- have et introducerende kendskab til antropologisk metode

 

Færdigheder

- være i stand til at gennemføre et kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af undervisere, derunder foretage forskellige typer af  interview og observationer.

 

Kompetencer

- evne at reflektere kritisk over sammenhænge mellem etnografisk metode og  antropologisk teori i relation til et konkret forskningsspørgsmål.

Kurset forløber over to uger, inklusiv weekenden mellem de to uger. Der vil være forelæsninger samt gruppearbejde og feltarbejde, inklusiv bearbejdning og analyse af det empiriske materiale.

BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Teksterne vil i vidt omfang blive uploaded i Absalon og forventes læst ved kursets begyndelse.

Kurset er åbent for BA og KA studerende. Der forudsættes ikke forudgående kendskab til antropologisk metode, men studerende forventes at have gennemført minimum to års bachelorstudier.

Feltarbejdet vil blive gennemført i København og forudsætter, at studerende har adgang til en smartphone (eller anden lyd- og evt. videooptager), en cykel, samt fornuftigt udendørstøj. Det skal påregnes, at der både vil være kursusaktivitet i løbet af den mellemliggende weekend samt fællesarrangementer nogle aftener.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback på gruppearbejde undervejs i kurset og skriftlig feedback på essayet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Essay, individuelt eller i grupper af max. 4 studerende.

Afleveres en uge efter endt kursus. Eksamen er baseret på kursuslitteraturen og det kollektive feltarbejde. Essayet omfatter en afrapportering af feltarbejdets forløb, metodiske refleksioner, eksempler på empirisk materiale (som appendix) samt analytiske perspektiver.

Længde: 14.000-18.000 anslag (ekslusiv appendix) for en individuel opgave, 4.000-6.000 ekstra for hvert medlem i gruppen. Der kan maksimalt være 4 studerende i en gruppe.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse
 • 80
 • Feltarbejde
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210