Summer school 2019 Seminar: Strategisk Værdiansættelse af en virksomhed

Kursusindhold

Efterår 2018:

Formålet med seminaret er at lave en værdiansættelse af en virksomhed, eller en delmængde heraf, med altoverskyggende fokus på den strategiske analyse – og at denne analyse entydigt og kvantitativt skal kobles til væksten i de økonomiske drivers, og derigennem være den væsentligste bidragsyder til forklaring af værdien. Opjustering af fokus på den strategiske analyse (i forhold til klassisk værdiansættelse) medfører samtidig nedjustering af det regnskabstekniske samt WACC. Begge disse elementer bliver således sekundære.

Det sværeste ved en klassisk værdiansættelse er at lave en strategisk analyse, der kvantitativt kan forbindes til terminalvæksten i budgetfremskrivningen. Det er samtidig denne terminalvækst, der er den vigtigste enkeltstående parameter, ud over WACC og niveauet af strukturelt cashflow i udgangspunktet.

Seminaropgaven tænkes struktureret i fem dele og prioriteret nogenlunde som følger. De tre af delene (ca. 60%) skal dække en strategisk makroanalyse (fx PEST), en strategisk industrianalyse (fx Porter’s Five Forces eller Value Net), og en strategisk virksomhedsanalyse (fx Porter’s værdikæde eller Barney’s VRIO/VRIN). Den fjerde del (ca. 20%) skal sammensætte disse strategiske analyser og komme frem til en vækstrate i procent, som en funktion af de tre strategiske analyser. Den femte del (ca. 20%) har med (en eventuel) omformulering af regnskabet og WACC at gøre samt introduktion, diskussion og konklusion.

Idet strategisk analyse kan være meget omfattende i sidebrug er det anbefalelsesværdigt at fokusere på et begrænset marked, fx defineret geografisk eller efter produkt. Således anbefales det at det ikke er en hel virksomhed der analyseres, men en begrænset del af virksomheden. Derfor vil der også være flere tilfælde hvor man slet ikke kan finde data for cashflow og/eller WACC. I disse tilfælde må der blot gøres et groft skøn baseret på tilgængeligt data. Det skal understreges at der ikke forventes en fuld omformulering af regnskabet til cashflow, men snarere en grov tilnærmelse der giver analysen et udgangspunkt, uden at være særligt nøjagtigt. Der forventes som beskrevet ovenfor ikke mere end omkring en side brugt på omskrivning samt WACC.

Alle input i analyserne skal være veldokumenterede således at analyserne fremstår som datadrevne og objektive, frem for udtryk for nogens subjektive og spekulative holdning.

 

Sommer 2019:

Formålet med seminaret er at anvende klassiske strategiske modeller til at finde væksten for en virksomhed (eller en mindre del heraf) på mellemlang og lang sigt (budgetperiode og terminalperiode). Denne vækst er netop den der anvendes i klassiske værdiansættelser. Idet der er altoverskyggende fokus på den strategiske del og væksten, er WACC og de regnskabsmæssige elementer ikke relevante i dette seminar.

Det sværeste ved en klassisk værdiansættelse er at lave en strategisk analyse, der kvantitativt kan forbindes til den fremtidige vækst (i budget- og terminalperioden). Det er samtidig denne (terminal)vækst der er den vigtigste enkeltstående parameter, ud over WACC og niveauet af strukturelt cashflow i udgangspunktet.

Idet strategisk analyse kan være meget omfattende i sideforbrug er det anbefalelsesværdigt at fokusere på et begrænset marked, fx defineret geografisk eller efter produkt. Således anbefales det at det ikke er en hel virksomhed der analyseres, men en begrænset del af virksomheden. Alle input i analyserne skal være veldokumenterede, således at analyserne fremstår som datadrevne og objektive, frem for udtryk for nogens subjektive og spekulative holdning.

 

Engelsk titel

Summer school 2019 Seminar: Strategic valuation of a company (only in Danish)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Seminaret udbydes som sommerskole

Målbeskrivelse

Den studerende skal efter endt kursus opfylde de beskrevne læringsmål i studieordningen.

Kick-off møde, research og skrivning af seminar projektet, præsentation af eget projekt, konstruktiv feedback til en anden studerendes projekt og aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Formålet med præsentationen er at den studerende kan øve sine mundtlige færdigheder og modtage feedback, som kan anvendes til at forbedre projektet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er et begrænset antal uger fra kick-off mødet til første aflevering.

Før præsentationerne skal din stort set færdige udgave af seminarprojektet uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt at projektet er så færdigt som muligt, da værdien af feedback og kommentarer til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken fra præsentationerne foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i den Digitale Eksamens portal til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

I følge aftale med underviser.

 

Sommer 2019:

PEST, Porter’s Five Forces, Value Net, VRIO & VRIN. Dette er klassiske modeller og formodes kendt af de studerende.

Det anbefales stærkt, at den studerende kender til strategisk analyse og basal værdiansættelse af en virksomhed. Det anbefales således, at den studerende har taget faget "Regnskabsanalyse og Aktievurdering" eller "Strategic Management".

Lektionsplan:

Efterår 2018:
• Opstartsmøde 3. september 2018 kl 18:30-20.00
• Upload af projektbeskrivelse: 17 september 2018.
• Opload af "næsten færdig opgave" i Absalon ca 10 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 45 - 46

Sommerskole 2019:
• Opstartsmøde: Primo juni 2019
• Upload af commitmentpaper: 21. juni 2019
• Opload af projekt og præsentationsmateriale i Absalon ca 8 dage før præsentationerne
• Præsentation: Uge 33 eller 34, 2019. Eksakte datoer aftales på kick-off mødet.

Denne struktur er ikke endelig. Der vil med al mulig sandsynlighed blive ændret i den.

Al information fra underviser vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer, hvilke hjælpemidler er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i  studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 20
  • Projektarbejde
  • 186
  • Total
  • 206