Seminar: Strategisk Ledelse

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

 

Fra forår 2019:

Konkrete eksempler på seminaropgaver er bl.a.:

 • En analyse af en branche og en virksomhed (forretningsområde) og på baggrund heraf udvikling en eller flere strategier for virksomheden f.eks. en konkurrencestrategi, en vækststrategi, en strategi for internationalisering og/eller en strategi for innovation.
 • En analyse af en branche og her identificerer udviklingstendenser og vise hvordan disse vil påvirke forskellige grupper af virksomheder i den pågældende branche.
 • En analyse af en specifik virksomhed og herunder et konkret forretningsområde og her identificerer relevante aktiviteter, ressourcer og kompetencer samt evaluerer disse og komme med forslag til udvikling af disse aktiviteter, ressourcer og kompetencer.
 • En analyse af en koncerns koncernrollen og porteføljesammensætning af datterselskaber (forretningsområder) samt forslag til en koncernstrategi og evt. forslag til en overordnet organisationsstruktur for koncernen.
 • Evaluerer en eksisterende strategi for en virksomhed (forretningsområde).
 • Analyse af en virksomheds situation og kontekst og på baggrund heraf fremkomme med forslag til hvordan arbejdet med strategi kan tilrettelægges eller hvordan en strategi kan implementeres.
Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Efterår 2018:

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i

 • At analysere en branches fremtidige udvikling og økonomiske attraktivitet

 • At analysere en virksomheds ressourcer, aktiviteter og kompetencer og diskuterer hvordan den skaber konkurrencemæssige fordele og økonomisk værdi

 • At udvikle konkurrence- og/eller vækststrategier for en konkret virksomhed

 • At udvikle en koncernstrategi for en koncern.

 • At udvikle en strategi for internationalisering eller for innovation for en konkret virksomhed

 • At evaluere en konkret virksomheds strategi

 • At udarbejde en implementeringsplan for gennemførelse af en specifik virksomheds strategi.

Forår 2019:

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i

 • Identificerer og argumenterer for en relevant problemstilling som strategifagets modeller kan anvendes til at analyse og fremkomme med løsningsforslag til.
 • Formulerer et klart overordnet strategisk problem for seminaret og evt. udlede relevante logiske delproblemer for seminaret.
 • Argumenterer for en relevant afgrænsning af seminarets problemfelt. Argumenterer for valg af modeller og for valg af metoder for indsamling af empiri.
 • Gennemfører relevante analyser, som er empiri drevet og som anvender strategifagets modeller på en systematisk måde og som leder frem til en klar konklusion efter hver enkelt analyse (modelanvendelse).
 • Udvikle logiske modeldrevne strategier, som bygger videre på de gennemførte analyser.
 • For seminarer med branchefokus identificerer udviklingstendenser og analyser, hvordan disse vil ramme forskellige grupper af branchens virksomheder.
 • For seminarer med virksomhedsfokus identificerer kerne ressourcer og kompetencer samt ressource og kompetence gab og fremkomme med modelstrukturerede forslag til udvikling af aktiviteter, ressourcer og kompetencer. 
 • Udvise indsigt i og forståelse af den branche og eventuelt virksomhed som seminaret tager afsæt i.
 • Demonstrerer en logisk progressiv sammenhæng fra problemformulering, modelvalg, indsamling af empiri over analyser, strategiudvikling til forslag og konklusion

Kick-off møde, research og skrivning af seminar projektet, præsentation af eget projekt, konstruktiv feedback til en anden studerendes projekt og aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Formålet med præsentationen er at den studerende kan øve sine mundtlige færdigheder og modtage feedback, som kan anvendes til at forbedre projektet.

Proces:
Det anbefales på det kraftigste, at du allerede før semesterstart går i gang med at finde et emne at skrive om, idet der kun er et begrænset antal uger fra kick-off mødet til første aflevering.

Før præsentationerne skal din stort set færdige udgave af seminarprojektet uploades i Absalon, som opponenterne/holdets deltagere skal læse og kommenterer på. Det er vigtigt at projektet er så færdigt som muligt, da værdien af feedback og kommentarer til præsentationen er stærkt forbundet med færdighedsgraden af seminaropgaven.

Efter præsentationerne kan du på baggrund af feedbacken fra præsentationerne foretage en MINDRE rettelse af seminaropgaven. Det er IKKE meningen, at opgaven omskrives eller skrivning påbegyndes EFTER præsentationen er foretaget.

Seminaropgaven uploades derefter i den Digitale Eksamens portal til bedømmelse senest den under "Eksamen" angivne frist.

“Exploring Strategy - Text and Cases – Eleventh Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2017. ISBN 978-1-292-14517-4

Deltagelse i faget Strategic Management el. lignende forud eller sideløbende er en fordel men ikke en nødvendighed.

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

Efterår 2018:
• Kick-off møde: Mandag den 3/9 2018 kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max ½ sides oplæg Commitmentpaper før den 17 september.
• En halv times individuel vejledning den 20. og 21. september kl. 9-16
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: 29. okt før kl. 10.00.
• Præsentation: Fredag den 9. nov og fredag den 16. nov fra kl. 9.00 – 17.00.

Forår 2019:
• Kick-off møde: Mandag den 4. februar 2019 kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max ½ sides oplæg/​Commitmentpaper: senest mandag d 18. februar.
• En halv times individuel vejledning den 25. - 27. februar mellem 9.00 og 16.00
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: 23. april før kl. 10.00.
• Præsentation: 13., 14 og evt 15. maj kl 9.00-17.00

Al information fra underviser vedr seminaret kommunikeres via Absalon inklusiv hvor aktiviteterne afholdes.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
af en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

til seminaropgaven.

Undervisere definerer hvad er tilladt til præsentationerne.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation  og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206