Seminar: Økonomisk og social ulighed

Kursusindhold

Økonomisk og social ulighed er et centralt tema såvel inden for samfundsvidenskaberne som i den samfundsøkonomiske debat. På det seneste har Thomas Piketty’s bestseller ’Capital in the Twenty-First Century’ skabt fornyet interesse om emnet. Ulighed kan være økonomisk ulighed i samfundet generelt, indkomstulighed mellem forskellige grupper i befolkningen fx unge og ældre eller kvinder og mænd. Social ulighed kan være ulighed i mulighederne for at klare sig godt i uddannelsessystemet fx mellem børn og unge fra hjem, hvor forældrene har en god kompetencegivende uddannelse – og børn og unge fra hjem, hvor forældrene ikke har en kompetencegivende uddannelse. Social ulighed kan også være uligheder på arbejdsmarkedet fx ulighed i arbejdsmiljøbelastninger mellem forskellige erhvervsgrupper, og det kan være ulighed i sundhed, hvor såvel sygdomme som middellevetid mv. er socialt skævt fordelt.

Emner inden for øvelsens område kan som allerede nævnt være:

 • Indkomstulighed
 • Ulighed i uddannelseschancer
 • Forskellige former for ulighed på arbejdsmarkedet fx indkomstulighed, ulighed i relation til arbejdsløshedsrisiko og ulighed i arbejdsmiljøbelastninger
 • Social ulighed i sundhed.

 

Der vil være mulighed for at beskæftige sig både med empiriske og teoretiske problemstillinger – og seminaropgaven kan indeholde såvel empiriske som teoretiske analyser af den sociale ulighed – såvel her i landet som komparativt mellem Danmark og andre lande.

Engelsk titel

Seminar: Economic and Social Inequality

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende

 • arbejde med at analysere den måde, som den økonomiske og sociale ulighed viser sig på i det danske samfund,
 • diskutere og forholde sig til politiske målsætninger og indsatser, der har til formål at reducere uligheden, herunder at diskutere omfanget af og i hvilken udstrækning ulighed er en væsentlig udfordring i Danmark. Økonomisk og social ulighed i internationalt komparativt perspektiv kan ligeledes indgå.

Kick-off møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

 • Thomas Piketty’ ’Capital in the Twenty-First Century’, omhandlende økonomisk ulighed.
 • Niels Ploug: Økonomisk Ulighed i Danmark, hvor der analyseres nogle af Pikkety’s problemstillinger i en dansk sammenhæng.
 •  Niels Ploug (red): Social arv og Social Ulighed, Hans Reitzels forlag 2017 (Introduktion til problemstillinger vedr social ulighed)
 • Grusky (ed): Social Stratification, 1994. (Introduktion på engelsk til en større række temaer indenfor problemfeltet)
 • Danmarks Statistiks levekårsrapport, fra 2012 (En analyse af udviklingen i levevilkår og social ulighed i Danmark)
 • OECD publikationen fra 2011 ’Divided we stand – why inequality keeps rising’. ( En analyse af den stigende sociale ulighed internationalt med fokus på politikker til at imødegå denne udvikling)

Grundlæggende teoretisk og empirisk viden om forhold, der har betydning for den måde social ulighed udvikler sig på i et moderne samfund. Det kan være generel viden om udviklingen i den sociale ulighed i Danmark i de seneste 10-20 år; viden om betydningen af indretningen af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet for den sociale ulighed; teoretisk viden om forhold, kræfter og samspil i samfundet, der påvirker udviklingen af den sociale ulighed og den enkeltes muligheder for at klare sig i et moderne samfund.

At have fulgt faget ’Economic Sociology’ kan være en fordel, men er ikke en forudsætning.

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

Efterår 2018:

• Kick-off møde: Tirsdag den 4. sept 2018 kl 15.15-17
• Evt ekstra møder/​introducerende undervisning: 11.9 kl. 15:15-17
• Aflevering af commitment paper: efter anvisning af underviser dog senest 1. okt kl 10
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: ca en uge før præsentationer.
• Præsentationer: 8., 15., og 23. november

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206