Økonomiske principper B

Kursusindhold

Faget kan betragtes som en fortsættelse af Økonomiske Principper A.

Økonomisk teori deles traditionelt op i mikroøkonomisk teori, som introduceres på første semester af studiet, samt makroøkonomisk teori, som introduceres på andet semester. Stort set al økonomisk teori har sin rod i mikro- eller makroteorien og ofte begge dele.

Genstandsfeltet for makroteorien er den overordnede/samlede økonomi, dvs. fokus er på størrelser som den totale produktion i samfundet, den samlede beskæftigelse, betalingsbalancen, det gennemsnitlige renteniveau, inflationen (dvs. de gennemsnitlige prisstigninger) mv. Makroteorien søger at forklare, hvad der bestemmer disse størrelser bl.a. med henblik på at kunne forudsige den fremtidige økonomiske udvikling samt at identificere mulighederne for at styre udviklingen via økonomisk politik.

I kurset behandles spørgsmål såsom:

 • Hvad bestemmer den samlede produktion, indkomst og beskæftigelse i samfundet, og hvorfor bliver produktionen for de fleste lande ved med at vokse over tid?
 • Hvorfor udvikler økonomien sig så ujævnt over tid (hvad er årsagen til konjunktursvingninger), og hvilke muligheder har man for at stabilisere økonomien via økonomisk politik?
 • Hvis man kan øge produktionen via ekspansiv finanspolitik, hvorfor bliver man så ikke ved med at øge produktionen ad denne vej?
 • På arbejdsmarkedet er der personer, som er arbejdsløse, men som angiver at være villige til at arbejde. Hvordan kan det være, at "markedsmekanismen" ikke skaber fuld beskæftigelse for alle?
 • Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid, og hvorfor har nogle lande oplevet inflationsrater på fx. 100 pct. om måneden (også kaldet hyperinflation)?
 • Er underskud på betalingsbalancen et problem?
 • Hvad er penge, hvem styrer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker størrelsen af pengemængden økonomien?
 • Hvad er de økonomiske fordele/ulemper ved at indtræde i en Økonomisk og Monetær Union?
Engelsk titel

Principle of Economics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Sidefagsuddannelsen i Økonomi/Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Målbeskrivelse

Faget introducerer centrale økonomiske emner, metoder og resultater indenfor makroøkonomi.

Viden:

 • Faget gennemgår grundlæggende makroteori for det lange og det korte sigt hvilket sammen med inddragelse af relevant empirisk materiale giver en forståelse for makro-økonomiens funktionsmåde samt mulighederne for at påvirke økonomien via økonomisk politik.

Færdigheder:

 • De teoretiske modeller analyseres dels med grafiske teknikker og dels med simple matematiske metoder, der bygger på den indlærte matematik på 1. årsprøve
 • De studerende skal i den forbindelse lære, hvordan man kan afdække årsags-/virknings-sammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse), og hvordan man løser en formel økonomisk model og anvender den til komparativt-statisk analyse
 • Derudover lægges der væsentlig vægt på evnen til at forstå og forklare de økonomiske mekanismer bag de udledte resultater.
   

Kompetencer:

 • De studerende gøres fortrolige med betydningen af alternative antagelser om graden af pris- og lønfleksibilitet, om økonomiens grad af åbenhed, og om det valutapolitiske regime
 • Det er endvidere vigtigt, at de studerende kan benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på så vel kort som langt sigt, i åbne så vel som i lukkede økonomier.

Holderundervisningen vil bestå af tavleregning fra lærerne samt evt. gruppearbejde. Holdlærerne har frihed til inden for disse rammer at finde den undervisningsform, der passer bedst til det pågældende hold.

Pensum er primært baseret på bogen N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, International Edition, 9. udgave, Worth Publishers, New York (ISBN: 9781319154035), som bør anskaffes ved kursets start. Følgende kapitler vil blive anvendt: Kap. 1-7, kap. 10-14 samt kap. 19. Herudover kan kap. 18 og kap. 20 blive inddraget, såfremt der bliver tid hertil. Ingen appendikser er pensum.

På kursushjemmesiden i Absalon vil der blive uploadet nogle få sider om Baumol/Tobin-modellen og pengeefterspørgsel mere generelt.

Linaa, Jesper Gregers & John Smidt: Vækst på kort og langt sigt, Samfundsøkonomen nr. 1 2014.

Hertil kommer noten Kreiner, Michaelsen og Whitta-Jacobsen: Introduktion til Modelanalyse, 2007 også pensum. Noten vil ligeledes blive uploadet til kursushjemmesiden.

Deltagelse i kurset forudsætter viden svarende til faget Økonomiske Principper A samt Matematik A fra BSc i Økonomi.

Lektionsplan:

Efterår 2018:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
____
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Topkarakteren 12 opnås i dette fag, når den studerende demonstrerer fuld beherskelse af fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, en perfekt evne til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, et fuldt overblik over betydningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt samt en højt udviklet evne til at opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • Forberedelse
 • 120
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206