Økonomiske principper A

Kursusindhold

Faget introducerer centrale økonomiske emner og begreber og giver en bred, simpel indføring i grundlæggende økonomisk tankegang. I faget gennemgås en række fundamentale økonomiske principper, som er vigtige for økonomisk beslutningstagen (for husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner, politikere etc.) samt for forståelse af økonomiens funktionsmåde. En bred økonomisk forståelse kræver kendskab til to delområder: såkaldt mikroøkonomi og makroøkonomi. Økonomiske Principper A fokuserer primært på mikroøkonomiske aspekter. Her beskrives teori om, hvordan husholdninger og virksomheder foretager beslutninger, samt deres interaktion via et marked.

 

Kurset giver bl.a. et indblik i basal økonomisk adfærdsteori, markedsmekanismens funktionsmåde, mulige markedsimperfektioner, fordele og ulemper ved et frit marked, reguleringspolitik, effekter af international handel, betydningen af forskellige varekarakteristika og betydningen af forskellige konkurrenceformer. Kurset introducere også eksperimenter (med studenterdeltagelse) og empirisk analyse til at teste teorier. Formålet med eksperimenterne er at illustrere økonomiens funktionsmåde i praksis og sammenholde dette med den økonomiske teori. Endelig indeholder kurset gæsteforelæsninger, som illustrerer brugen af økonomisk metode i praksis.

Engelsk titel

Principle of Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Sidefagsuddannelsen i Økonomi/Erhvervsøkonomi - valgfag på BA delen

Målbeskrivelse

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

Viden:

 • Redegøre for og give præcise definitioner af grundlæggende økonomiske begreber (alternativomkostninger, eksternalitet, elasticitet osv.).

 • Forstå grundlæggende økonomiske metoder og teorier (fx en simpel udbud‐efterspørgsels model)

 • Redegøre for og forklare den økonomiske intuition bag teoretiske resultater (fx at der altid er gevinster ved handel ifølge teorien om komparative fordele)

 • Redegøre for og diskutere teoriernes antagelser (fx antagelsen om fuldkommen konkurrence).

Færdigheder:

 • Anvende fagets teori og metodegrundlag til at foretage simple økonomiske argumenter

 • Forstå og anvende basale fagtermer og begreber, som er nødvendige til at indgå i en faglig økonomisk diskussion.

Kompetencer:

 • I konkrete, simple problemstillinger anvende fagets begreber og metoder til at lave en basal økonomisk analyse.

 • Bringe den opnåede viden og tilegnede færdigheder i spil til at tilegne sig mere avanceret viden indenfor mikroteori og anvendt mikroøkonomi, som anvendes i en række økonomiske fag, og som bygger oven på de basale færdigheder gennemgået i Økonomiske Principper A.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved holdundervisningen laves opgaver eller diskuteres økonomiske spørgsmål.
Forelæsningerne vil også indeholde forskellige gæsteforedrag. Endelig skal man som studerende deltage i et par enkelte computerbaserede økonomiske eksperimenter i vores it‐lab.

Hovedpensum:

Titel: Economics, 4th edition, 2017, Forfatter: N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor. ISBN: 978-1473725331 / 147372533X

Deltagelse i kurset forudsætter kun de almindelige adgangskrav til studiet og dermed ingen særlig forudgående kendskab til økonomi. Formålet med faget Økonomiske Principper A at give maksimal indsigt i økonomisk tankegang, uden at gennemgangen bliver unødigt teknisk. Der vil således være begrænset brug af matematiske redskaber, men anvendelse af matematik som kendt fra gymnasierundevisningen kan forekomme.

Lektionsplan:

Efterår 2018:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 36/37 til 51 (minus uge 42).

Forår 2019:
2 timers forelæsninger 1-2 gange om ugen fra uge 6 til 20 (minus helligdage).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 6/7 til 21 (minus helligdage).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1819/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E18; [Navn på kursus]” eller “2200-F19; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 31-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende på første semester placeres på holdene af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt sit hold de første 2 år.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
____
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
____
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Karakteren 12 opnås i dette fag, når alle begreber er præcist beskrevet, det er klart fra besvarelsen at den studerende har fuld forståelse for de relevante metoder og teorier, herunder resultater og antagelser. Besvarelsen viser, at den studerende kan anvende fagets teori og metodegrundlag til at lave selvstændige økonomiske argumenter med brug af de korrekte fagtermer og begreber. Besvarelsen viser, at den studerende kan sætte sig ind i en økonomisk problemstilling og kan anvende fagets begreber og metoder til at lave en udtømmende økonomisk analyse af den pågældende problemstilling med udgangspunkt i fagets faglige niveau.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 203
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 275