KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium

Kursusindhold

Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind.” (Lukas 14,21).

 

Lukaslitteraturen er beretningen om Helligåndens virke i historien, men evangeliet er også for­tællingen om de kroppe af kød og blod, som denne ånd virker i eller påvirker. Lukasevangelisten lader ’det gode budskab’ manifestere sig i kroppe, der helbredes og geninkluderes i det sociale fællesskab – eller som forstødes og ekskluderes fra Guds rige. Dertil kommer, at Lukas’ lignelser om Gudsriget udfoldes ved hjælp af beretninger om samtidens sociale forhold.

For ret at forstå, hvad der kommunikeres gennem de mange helbredelsesberetninger og de store lignelser, er det nødvendigt at se på, hvordan man i antikken har opfattet forskellige kropslige positioner: den syge krop, slavens krop, den kønnede krop etc.  Vi vil derfor se på, hvad nyere tendenser indenfor gender studies, dis/ability studies, slave studies, intersectionality bidrager med til vor forståelse af Lukasevangeliets teologiske og sociale anliggende. Uddrag af det hippokratiske korpus samt antikke tekster om slaveri m.m. vil derfor blive inddraget i eksegesen.

Traditionelt er Lukasevangeliet blevet set som det sociale evangelium – jf. befrielsesteologiens slogan ”Preference for the Poor,” der refererer til sletteprædikenens saligprisninger. De nye perspektiver på teksten betyder imidlertid, at denne forståelse må nuanceres.

Engelsk titel

New Testament Exegesis: Luke’s Gospel – the Gospel for the Minor Characters? A Social Historical Perspective on the Third Gospel

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kurset tilstræber, at den studerende opnår følgende generelle kvalifikationer:

 • Sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om de opgivne tekster og deres kontekst på et højt akademisk niveau,
 • Indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af de opgivne teksters betydning i forhold til denne tematik,
 • Færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og
 • Evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau.

 

Ud over generel eksegetisk kompetence sigter kurset mod, at den studerende mere specifikt får:

 • Overblik over Lukasevangeliets fortælling.
 • Indblik i den aktuelle diskussion om Lukasevangeliets teologi.
 • Indblik i den relevante socialhistorie bag teksten.
 • Indblik i nyere eksegetiske perspektiver.
 • Klar forståelse af egen – og det valgte perspektivs – rolle i fortolkningen.
 • Metodisk sikkerhed i at bevæge sig mellem fortolkningens niveauer bag, i og foran teksten.


Disse mål søges indfriet gennem en undervisning, der vil veksle mellem

 • gennemgang på holdet af udvalgte tekster fra Lukasevangeliet,
 • gruppediskussioner om udvalgte tekster fra Lukasevangeliet,
 • fælles læsning af relevant sekundærlitteratur med tematiske diskussioner (kollokvier),
 • fremlæggelse af sekundærlitteratur ved holdets studenter (videndeling).

 

Realiseringen af undervisningens mål forudsætter, at de studerende inden lektionen

 • selv har arbejdet den græske tekst igennem med hjælp af div. hjælpemidler (ordbøger, elektroniske programmer, kommentarer).
 • læst de tekster, der skal arbejdes med på holdet;
 • har forberedt sig på de problemstillinger, der skal drøftes på holdet;
 • aktivt bidrager til diskussionerne på holdet gennem oplæg.

Holdundervisning

Den studerende bør ved kursusstart have anskaffet sig en kommentar – fx:

 • Green, Joel B. 1997. The Gospel of Luke. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Co.

 

Detaljeret studieplan og endelig litteraturliste vil foreligge primo januar 2018 på intranettet.

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56