KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: At være i verden uden at være af verden: Afsondring og Engagement (300-1700)

Kursusindhold

Fordringen om, at den kristne skal være i verden uden at være af verden, er et af kirkehistoriens centrale motiver. Denne fordring diskuteres og moduleres i overvejelser over den enkelte kristnes liv og kirkens plads i samfundet, og den dukker op i så forskellige sammenhænge som verdensforsagende andagtslitteratur og teologisk-politisk teori.

På kurset vil vi undersøge, hvordan spændingen mellem afsondring fra verden og engagement i verden bearbejdes i forskellige teologihistoriske sammenhænge og på tværs af teologiske genrer. På baggrund af et oldkirkeligt, et middelalderligt og et reformatorisk nedslag vil vi arbejde med store temaer så som de to sværd, den skjulte og den synlige kirke samt kristenhedens stænder, men også med overvejelser over den enkeltes daglige liv såvel som den historiske konteksts betydning for formningen af disse temaer.

Vi læser kirkehistorisk centrale tekster af bl.a. Cassian, Augustin, Gregor VII, Bernhard af Clairvaux, Martin Luther og Ph.J. Spener.

 

Engelsk titel

Church History: To be in the World, but not of the World: Withdrawal and Engagement (300-1700)

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse
  • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

Kursets overordnede sigte er at forfølge et centralt motivs manifestation i forskellige historiske og teologiske kontekster. Vi vil arbejde med nærlæsning af kilder og diskussion af forskningspositioner med udblik til forbindelseslinjer og brudflader over tid og mellem genrer.

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

1) grundigt kendskab til udvalgte tekster og forståelse af teologiske diskussioner af fordringen om, at den kristne skal være i verden uden at være af verden,

2) færdighed i selvstændig og kritisk læsning, fremlæggelse og tolkning af kilderne med perspektiverende inddragelse af forskningslitteratur samt relevante metodediskussioner og

3) evne til at formidle et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmåleneKurset sigter mod at give deltagerne et grundigt kendskab til centrale tekster og deres teologihistoriske kontekst gennem forelæsninger, seminarer og gruppearbejde. Gennem individuelle fremlæggelser og studenterrespons opøver deltagerne færdigheder i selvstændig og kritisk refleksion samt præsentation og diskussion af kilder og forskningslitteratur på højt fagligt niveau.

Holdundervisning

Litteratur stilles til rådighed på Absalon og på biblioteket

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56